Stämmokommuniké – SaltX Technology Holding AB (publ) beslutar om företrädesemission

Stockholm, 2018-11-14

Vid dagens extra bolagsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6 (“Units”) samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av Units. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 80,6 mkr före emissionskostnader.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com.

  • Beslut om emission av 14 646 902 Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är 5,50 kr per Unit. Avstämningsdag för företrädesemissionen är 21 november 2018 och teckningsperioden löper från och med den 23 november 2018 till och med den 7 december 2018. Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen kommer offentliggöras snarast efter det godkänts av Finansinspektionen.
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av högst 959 688 Units.

För vidare information, vänligen kontakta:
Åke Sund, styrelseordförande, mobilnummer: 070 667 00 74
Karl Bohman, VD, mobilnummer: 070 560 02 68

********************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök  www.saltxtechnology.com.