Klövern påkallar tvångsinlösen, Agora ansöker om avnotering och avser kalla till extra bolagsstämma för val av ny styrelse

Klövern AB (publ), genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB (“Budgivaren”), offentliggjorde den 13 november 2018 att Budgivaren fullföljer sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i A Group of Retail Assets Sweden AB (publ), (“Agora” eller Bolaget). Budgivaren innehar efter erbjudandets fullföljande över 90 procent av aktierna och rösterna i Agora och har meddelat Agoras styrelse att Budgivaren har beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i Agora att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av Agoras stamaktie av serie B och preferensaktie från Nasdaq First North. Sista dag för handel i Agoras aktier på Nasdaq First North kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen avser vidare, efter begäran från Budgivaren, att kalla till extra bolagsstämma för att bland annat välja en ny styrelse i Bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 8 525 251 63

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 18.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ)) är ett fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 20 fastigheter på 13 orter med en sammanlagd yta av 230 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 3,9 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer information www.agoraretail.se.