Stendörren tilldelas kreditbetyget BB-, emitterar nya obligationer och återköper befintliga obligationer

Fastighetsbolaget Stendörren har gett Nordea Bank och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer om 650 miljoner kronor under en ram om 1,0 miljard kronor med en löptid på 3,25 år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stendörren erbjuder i samband med emissionen av de nya obligationerna ett frivilligt återköpsprogram före utestående obligationer som förfaller den 18 juni 2021. Obligationerna återköps i enlighet med obligationsvillkoren. Bolaget avser att efter 20 mars 2021 utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av obligationerna.

Vidare har Nordic Credit Rating, NCR, tilldelat Stendörren det långsiktiga kreditbetyget BB-. Utsikterna bedöms som stabila. Samtidigt tilldelades bolaget det kortsiktiga kreditbetyget N-2, enligt ett separat pressmeddelande.

Kreditbetyget reflekterar Stendörrens höga belåning, korta skuldprofil, låga räntetäckningsgrad och höga vakansgrad. Betyget tar även hänsyn till en relativt lång genomsnittlig kontraktslängd, en diversifierad intäktsbas samt att merparten av fastigheterna är belägna i attraktiva logistiklägen.

Utsikterna för kreditbetyget BB- bedöms som stabila då NCR förväntar sig att Stendörren proaktivt refinansierar kommande skuldförfall samtidigt som bolagets kostnadsfokus ökas. NCR förväntar sig även att merparten av hyresgästerna förblir motståndskraftiga mot effekter av covid-19.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire