Streamify AB offentliggör utfall i företrädesemission av aktier

Styrelsen i Streamify AB (“Streamify” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade om den 10 april 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023 (“Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 14 830 992 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 29,08 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har därtill erhållit teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter om 2 640 569 aktier, motsvarande cirka 5,18 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades 17 471 561 aktier med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 34,26. Det innebär att garantiåtaganden om 7 978 947 aktier, motsvarande 15,64 procent av Företrädesemissionen kommer att aktiveras. Totalt tecknades således 25 450 508 aktier, motsvarande 49,90 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Streamify cirka 5,09 MSEK före emissionskostnader varav ca 0,82 MSEK tecknats genom kvittning av fordran. Styrelsen kommer att fatta beslut om tilldelning under dagen, den 8 maj 2024.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Den 10 april 2024 offentliggjorde Streamify att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,20 SEK per aktie. Det totala antalet erbjudna aktier i Företrädesemissionen uppgick till 51 001 017.

 

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen i Streamify avslutades den 6 maj 2024. Det slutliga utfallet visar att 14 830 992 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 29,08 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsanmälningar om 2 640 569 aktier, motsvarande cirka 5,18 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 17 471 561 aktier med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 34,26 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 7 978 947 aktier, motsvarande 15,64 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 25 450 508 aktier, motsvarande 49,90 procent av Företrädesemissionen. varav 4 097 499 aktier tecknats genom kvittning av brygglån, motsvarande 8,03 procent av Företrädesemissionen.

 

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 4,27 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 0,73 MSEK under förutsättningen att samtliga garanter önskar kontant garantiersättning

Brygglån

Det brygglån som Bolaget ingick den 28 februari 2024 med Oscarson Invest AB om 0,7 MSEK, inklusive upplupen ränta, kommer att kvittas inom ramen för Företrädesmissionen samtidigt som brygglånet om 1 MSEK från Tellus Equity Partners AB återbetalas med emissionslikviden, i enlighet med de villkoren som Streamify meddelade den 10 april 2024 i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 19 april 2024 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 25 450 508, från 34 000 678 aktier till 59 451 186 aktier, och aktiekapitalet ökar med 3 944 828,74, från 5 270 105,09 SEK till 9 214 933,83 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 42,81 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade aktier (“BTA”)

Handel med BTA sker fram till omvandling av BTA till aktier, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 20, 2024.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal befintliga aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden. För garantiåtaganden utgår kontant ersättning om 15 procent av det garanterade beloppet, alternativt 18 procent i form av aktier. För lämnade teckningsförbindelser utgår ingen ersättning. Garanter ska underrätta Bolaget senast den 13 maj 2024 hur de önskar få sin garantiersättning utbetald. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 2 379 091 aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna. Eventuellt beslut om nyemission av aktier till garanterna avses fattas av Bolagets styrelse med stöd av bemyndigande från den årsstämman den 30 juni 2024, och kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och projektledare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Streamify AB i samband med Företrädesemissionen.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Streamify AB investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det memorandum som offentliggjordes före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta prospekt, ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avser”, “bedömer”, “förväntar”, “kan”, “planerar”, “anser”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Denna information är sådan som Streamify är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-08 15:23 CET.

För ytterligare information om Streamify, vänligen kontakta:
Johan Klitkou, VD
Telefon: +46 76-643 37 47
E-post: johan@streamify.io
Hemsida: www.streamify.io