Styrelsen för Rolling Optics Holding AB föreslår företrädesemission om cirka 8,8 MSEK

Styrelsen för Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att årsstämman den 22 maj 2024 beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 8,8 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsåtaganden. Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera Bolagets verksamhet under 2024.   

Bakgrund och motiv

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering. Med hjälp av mikrolinser, avancerad mjukvara och en högupplöst tryckmetod skapas en optisk illusion med realistiska rörelse- och 3D-effekter.

Bolagets mikrooptiska säkerhetslösningar inom affärsområdet High Security har visat sig attrahera ett stort intresse från sedelsubstratmarknaden och för att kunna möta detta intresse krävs fortsatta operativa investeringar för att hantera förväntad orderingång. Styrelsen har därför beslutat att föreslå en kapitalanskaffning genom Företrädesemissionen.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 8,8 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Rolling Optics avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att finansiera Bolagets verksamhet under 2024, samtidigt som anläggningskostnader (capex) kan finansieras för att stödja affärsplanen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 10 604 877 aktier som kan tecknas till en teckningskurs om 0,83 SEK per aktie.
 • Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar, från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 april 2024, vilken uppgick till cirka 0,92 SEK.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 8,8 MSEK, före transaktionskostnader.
 • Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 29 maj 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. 21 teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 31 maj 2024 – 14 juni 2024.
 • Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 31 maj 2024 – 11 juni 2024 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 26.  
 • Bolagets två största aktieägare, François-Charles Oberthur SAS (”FCO”), som innehar cirka 72 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och Forestum Capital AB, som innehar cirka 13 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått teckningsåtaganden varigenom de har förbundit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande sina pro rata-andelar.
 • Vidare har FCO åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i sådan utsträckning att Företrädesemissionen fulltecknas. Eftersom det är en teckningsförbindelse utan stöd av teckningsrätter är FCO:s innehav efter Företrädesemissionen föremål för slutlig tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen.  
 • Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 10 604 877, från 222 702 436 aktier till 233 307 313 aktier, vid fullteckning.
 • Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 1 696 780,32 kronor, från 35 632 389,76 kronor till 37 329 170,08 kronor, vid fullteckning.
 • För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 4,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.  

Företrädesemissionen

Bakgrund

Den 17 april 2024 beslutade styrelsen för Rolling Optics att föreslå att årsstämman den 22 maj 2024 beslutar om nyemission av högst 10 604 877 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets verksamhet under 2024. Teckningskursen uppgår till 0,83 kronor per aktie, vilket vid fullteckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 8,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under 30 handelsdagar, från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 april 2024, vilken uppgick till cirka 0,92 SEK.  

Teckningsåtaganden

Bolagets två största aktieägare, FCO och Forestum Capital AB, som innehar cirka 72 respektive 13 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att teckna nya aktier i Företrädesemissionen motsvarande deras pro rata-andel, vilket motsvarar cirka 85 procent av Företrädesemissionen. Vidare har FCO åtagit sig att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter i sådan utsträckning att Företrädesemissionen fulltecknas. Eftersom det är en teckningsförbindelse utan stöd av teckningsrätter är FCO:s innehav efter Företrädesemissionen föremål för slutlig tilldelning av aktier enligt tilldelningsprinciperna i Företrädesemissionen.

Villkor och anvisningar  

Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen onsdagen den 29 maj 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för Rolling Optics räkning, förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.  

Sådana aktieägare i Rolling Optics erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. 21 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

Företrädesemissionen ökar antalet utestående aktier med 10 604 877, från 222 702 436 aktier till 233 307 313 aktier, vid fullteckning. Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 1 696 780,32 kronor, från 35 632 389,76 kronor till 37 329 170,08 kronor, vid fullteckning.

För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt om cirka 4,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,83 SEK per aktie. Courtage utgår ej.  

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen infaller onsdagen den 29 maj 2024. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är måndagen den 27 maj 2024. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med tisdagen den 28 maj 2024.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med fredagen den 31 maj 2024 till och med fredagen den 14 juni 2024. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Handel med teckningsrätter och BTA

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med fredagen den 31 maj 2024 till och med tisdagen den 11 juni 2024. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya innehavaren.

Handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 26.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.rollingoptics.com innan teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

27 maj 2024                                  Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

28 maj 2024                                  Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.

29 maj 2024                                  Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.

31 maj 2024 –                              Handel med teckningsrätter.

11 juni 2024    

31 maj 2024 –                              Teckningsperiod.

14 juni 2024    

Omkring den                                Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor

18 juni 2024                                 skickas ut.       

Rådgivare

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Rolling Optics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2024 kl. 16.45 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Jean-Michel Guichot, VD Rolling Optics, jm.guichot@rollingoptics.com

Om Rolling Optics

Med rötterna i forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i Sverige utvecklar, designar, producerar och säljer Rolling Optics produkter inom visuell autentisering. Genom att ha utvecklat världens mest högupplösta tryckteknologi har bolaget möjliggjort tillverkning av mikrooptiska bilder med oslagbart realistiska rörelse- och 3D-effekter. Rolling Optics erbjuder mikrooptiska säkerhetslösningar inom två affärsområden; High Security där Rolling Optics mikroteknik integreras i dokument som utfärdas av banker och myndigheter, såsom sedlar, pass och ID-kort; och Brand Protection, för företag som vill stärka och skydda sina varumärken mot förfalskning och garantera äkthet genom att använda Rolling Optics mikrooptiska material i eller på sina förpackningar och produkter. Besök gärna www.rollingoptics.com.

Rolling Optics Holding AB:s aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn RO. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rolling Optics. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.  

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”).  

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.  

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Rolling Optics resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Rolling Optics nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Rolling Optics kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.  

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Fler artiklar om Rolling Optics