Acroud har beslutat om en riktad emission av aktier genom kvittning

Styrelsen för Acroud AB (”Acroud”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman år 2023, beslutat om en riktad kvittningsemission av 2 358 490 aktier till ett pris om 0,848 SEK per aktie, vilket motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs för en period om 10 handelsdagar före 25 mars 2024.

Emissionen har beslutats med anledning av Acrouds förvärv av 100 % av aktierna i Swedishsantas Media AB (“Målbolaget”), som offentliggjordes i ett pressmeddelande den 15 april 2021. Beslutet att emitter nya aktier utgör en del av den överenskomna tilläggsköpeskillingen för aktierna i Målbolaget som Acroud förvärvade från den tidigare aktieägaren i Målbolaget (”Säljaren”). Samtliga nyemitterade aktier erbjuds att tecknas av Säljaren genom kvittning mot den avtalade tilläggsköpeskillingen, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier genom kvittning mot tilläggsköpeskillingen. Styrelsen anser att emissionsvillkoren är marknadsmässiga då teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktien under en period om 10 handelsdagar före 25 mars 2024. Emissionens slutförande fordrar att Säljaren tecknar sig för aktier i emissionen.

 

Förutsatt att teckning och tilldelning av aktier sker, kommer den riktade kvittningsemissionen att leda till en ökning av antalet aktier i Acroud med 2 358 490 och en ökning av aktiekapitalet med 59 666,196701 EUR. Det innebär en ökning av antalet aktier från 172 612 188  till 174 970 678 och en ökning av aktiekapitalet från 4 366 824,859242 EUR till 4 426 491,055943 EUR, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent av antalet aktier och röster i Acroud.

 

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

 

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+35699112090

ACROUD AB (publ)

Telefon:   +356 2132 3750/1 E-mail: info@acroud.com Webbplats:  www.acroud.com

 

 

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

 

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

 

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.