Styrelsen i Sonetel AB (publ) genomför en riktad nyemission av aktier om cirka 2 miljoner kronor till 30 dagars VWAP

Styrelsen för Sonetel AB (publ) (”Sonetel” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission till befintliga ägare om 421 238 aktier till en teckningskurs om 4,81 kronor per aktie, motsvarande en volymvägd genomsnittskurs under 30 handelsdagar utan rabatt med huvudsakligt syfte att återbetala lån och betala skatt avseende utdelning från dotterbolag.

Styrelsen för Sonetel har idag, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman 2022, beslutat att genomföra en riktad emission om totalt 421 238 nya aktier till en teckningskurs om 4,81 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”), vilket motsvarar genomsnittlig volymvägd kurs (WVAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 30 handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 15 november 2023 avrundat till närmaste heltal öre. De nya aktierna motsvarar 9,52 procent av de befintliga aktierna före emissionen och innebär en utspädning för övriga aktieägare om 8,69 procent. Den Riktade Nyemissionen väntas tillföra Bolaget cirka 2 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, bestående av kostnader för legal rådgivning och praktisk hantering.

Cirka 660 000 kronor ska användas för att under december 2023 erlägga betalning avseende skatt på utdelning till Bolaget från dess dotterbolag i Indien. Betalningen avser skatt på upparbetad vinst i Indien sedan starten 2009, som i närtid behöver delas ut till Bolaget enligt tillämpliga regelverk i Indien.

Cirka 466 000 kronor ska användas till en större amortering som ska göras senast den 22 november 2023 till Bolagets svenska bank, då ett femårigt lån förfaller till slutbetalning. Bolaget var av uppfattningen att slutbetalningsdatumet hade blivit senarelagt till följd av pausade amorteringar i samband med Covid-19, men erhöll i slutet av oktober information om att banken alltjämt emotser slutbetalning per ordinarie datum för detta, den 22 november 2023.

Resterande del av emissionslikviden ska användas till amorteringar av lån under november samt december.

Bolaget har varit i dialog med banken och andra aktörer, men har konstaterat att de omedelbara likviditetsbehoven behöver lösas med hjälp av en nyemission och att detta behöver göras skyndsamt, då inga andra  finansieringsalternativ som utvärderats har befunnits framkomliga. Styrelsen har övervägt att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, men bedömer att kostnaderna förknippade med genomförandet av en företrädesemission, mot bakgrund av emissionens begränsade storlek, skulle ta en ej obetydlig del av emissionslikviden i anspråk. Styrelsen har vidare konstaterat att genomförandet av en företrädesemission tar betydligt mer tid att än den tid som står till bolagets förfogande fram till den 22 november 2023. Styrelsen bedömer att dröjsmål med slutbetalningen av det lån som förfaller till betalning den 22 november 2023 kan inverka menligt på Bolaget och att den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför är det mest fördelaktiga alternativet för Sonetel och i Bolagets aktieägares bästa intresse. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd och motsvarar 30 handelsdagars volymvägd genomsnittskurs bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Nyemissionen riktas till de befintliga aktieägarna Britt Montgomery, avseende cirka 0,64 miljoner kronor, Peter Montgomery, avseende cirka 0,43 miljoner kronor, Vision Invest AB, avseende cirka 0,24 miljoner kronor, Martin Jönsson avseende cirka 0,24 miljoner kronor och Esseff Fastigheter AB, som är närståendebolag till aktieägaren Vision Invest AB, avseende cirka 0,48 miljoner kronor. Fastställandet av de teckningsberättigade är ett resultat av en inventering av, och förhandling med, potentiella investerare. Betalning för tecknade aktier ska ske inom fyra bankdagar.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster med 421 238, från 4 424 762 till 4 846 000. Bolagets aktiekapital ökar med 105 309,50 kronor, från 1 106 190,50 kronor till 1 211 500 kronor.

Bolagets VD Henrik Thomé kommenterar:

”Bolagets finanser är stabila. Bolaget har en omsättning på cirka 2 miljoner kronor per månad vilket i snitt är vad som behövs för att vara kassaflödespositivt och visa positivt resultat med nuvarande kostnadsmassa och investeringstakt.

Bolaget har under senare år gradvis minskat sina skulder. Från 16,1 miljoner kronor i feb 2020 till cirka 11,6 miljoner kronor i oktober 2023. Skulderna tillkom i samband med vidareutvecklingen av SaaS-plattformen 2017-2019. Bolaget betalar i snitt cirka 11 procent årlig ränta på skulderna.

En effekt av emissionen blir att vi minskar våra totala lån med cirka 1 miljon kronor under november och december, vilket är positivt.

Antalet aktiva betalande kunder och abonnemang ökar stadigt sedan en prissänkning tidigt 2020. Antalet aktiva betalande kunder var i oktober i år cirka 10 procent högre än ett år tidigare.

Tillväxten i omsättning har dock dämpats under de senaste åren på grund av den lägre snittintäkten från nya kunder efter prissänkningen. Den effekten mattas dock av över tid vilket gör att fortsatt tillväxt i kunder i högre grad även leder till ökad omsättning. Under 2023 har en stor andel av bolagets investeringar fokuserat på utvecklingen av en ny AI-plattform samt utrullningen av nya AI-tjänster kopplade till företagskommunikation. Bolaget vidtar därtill löpande en mängd åtgärder för att driva tillväxt.”

Om Sonetel

Sonetel är ett svenskt AI-företag inom kommunikation. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Företaget tillhandahåller tjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare globalt att effektivisera verksamheten och öka försäljningen. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11

henrik@sonetel.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Sonetel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023 kl. 20:05 CET.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och accepterar inte något ansvar för hur de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande överensstämmer med det faktiska resultatet eller utfallet. Varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Fler artiklar om Sonetel Aktiebolag