WntResearch genomför en företrädesemission av units om cirka 56 MSEK

Styrelsen i Wntresearch AB (“WntResearch” eller “Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma i Bolaget den 22 december 2023, beslutat att genomföra en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera och slutföra Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox samt fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling. I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 23,4 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 28,0 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. I Företrädesemissionen berättigar två (2) befintliga aktier till teckning av en (1) unit där varje unit består av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 7 och en (1) teckningsoption serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,28 SEK per unit. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs WntResearch initialt cirka 56 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma den 22 december 2023. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Det är oerhört glädjande att vi kunnat säkra bolagets framdrift tills studiens slut. Stort tack till det stöd vi fått från flera befintliga ägare och andra inblandade i dessa förberedelser.”, säger styrelseordförande Christer Nordstedt.

Bakgrund och motiv

WntResearch är ett biotechbolag som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 för att motverka utveckling av cancermetastaser. En klinisk fas 2-studie (NeoFox) av Foxy-5 genomförs för närvarande i patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. Foxy-5 är en peptid som efterliknar effekten av WNT5A-proteinet som finns naturligt i kroppen och motverkar spridningen av cancerceller.

Syftet med Foxy-5 är att motverka att metastaser uppstår, det vill säga att en tumör sprids till andra delar av kroppen. Prekliniska data och kliniska ad hoc-observationer stöder hypotesen. Kliniska data har hittills visat att substansen har en mycket hög säkerhet och tolerans, vilket kan göra det möjligt att undvika de problem som normalt uppstår med andra behandlingar mot cancer. Även om dagens cancerbehandlingar har blivit mer effektiva finns det i dagsläget inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser, vilket orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall.

NeoFox är en så kallad proof of concept-studie som genomförs på cirka 25 sjukhus i Spanien och Ungern. Tidigare ad hoc-observationer från studien indikerar att Foxy-5 har en tumörhämmande effekt. Detta innebär att läkemedelskandidaten kan motverka cancercellernas möjligheter att sprida sig och invadera frisk vävnad, men också potentiellt eliminera cancerceller – detta redan efter tre veckors behandling. Sammantaget indikerar ad hoc-observationerna att Foxy-5 har en biologisk aktivitet med potential att förbättra patienternas prognos. Baserat på dessa observationer bestämde sig Bolaget för att revidera studieplanen, vilket godkändes av de spanska myndigheterna i juli 2023. Detta gör att Bolaget kan fortsätta utveckla Foxy-5 som en potentiell ny behandling för patienter som drabbats av tjocktarmscancer. Förändringarna innebär förutom ändrade effektmått även att patienternas deltagande i studien förkortas med nästan två år, vilket minskar kostnaden per patient och förkortar tiden för att genomföra studien. I ett första skede kommer Bolaget att följa ett begränsat antal patienter för att utröna möjligheterna till behandling i högre doser än de som tidigare studerats. Denna fas beräknas ta ungefär ett halvår och sker i Spanien där den första patienten rekryterades i oktober 2023. Efter att den lämpliga dosen har definierats påbörjas rekryteringen av de 80 patienter som behövs för att utvärdera effekten i studien som då kommer att utökas till ett antal kliniker i Ungern.

WntResearch beslutade i oktober 2023 att göra en initial analys av data redan efter att 20 patienter i Foxy-5-gruppen respektive 20 patienter i kontrollgruppen har fått sin tumör bortopererad. Avsikten är att utvärdera effekten av Foxy-5 och samtidigt bedöma om det planerade antalet om totalt 80 patienter är tillräckligt stort för att studien i sin helhet ska kunna påvisa den önskade effekten. Slutliga resultat från studien väntas under 2025.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget initialt cirka 56 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 9 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissonen uppgår således till cirka 47 MSEK. Företrädesemissionen avser i huvudsak att finansiera Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox samt att finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.

I november 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 7 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 7 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 24 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,12 SEK. Likviden från utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 7 avses att utnyttjas för att slutföra Bolagets pågående fas 2-studie NeoFox samt finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.

I april 2025 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 8 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 8 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 24 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 0,12 SEK. Likviden från utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 8 avses att utnyttjas för att finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och intensifierad affärsutveckling.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 december 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen genom utgivande av högst 200 483 714 units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 11 januari 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 7 och en (1) teckningsoption serie TO 8. Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 801 934 856 aktier, högst 200 483 714 teckningsoptioner serie TO 7 och högst 200 483 714 teckningsoptioner serie TO 8. Teckningskursen uppgår till 0,28 SEK per unit motsvarande en teckningskurs om 0,07 SEK per aktie, vilket innebär att WntResearch vid full teckning i Företrädesemissionen initialt tillförs cirka 56 MSEK före emissionskostnader och exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 15 januari 2024 – 29 januari 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 15 januari 2024 – 24 januari 2024.

En (1) teckningsoption serie TO 7 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 oktober 2024 till och med den 29 oktober 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 18 november 2024.

En (1) teckningsoption serie TO 8 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,12 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 april 2025 till och med den 16 april 2025.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning
Styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 22 december 2023 att aktiekapitalet ska minskas med totalt 20 048 371,45 SEK från 36 087 068,61 SEK till 16 038 697,16 SEK, i två omgångar. Dessa minskningar medför att kvotvärdet per aktie minskas från 0,09 SEK till 0,04 SEK.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 801 934 856 aktier från 400 967 429 till 1 202 902 285 och aktiekapitalet att öka med högst 32 077 394,24 SEK från 16 038 697,16 SEK till 48 116 091,40 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter de minskningar av aktiekapitalet som styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 22 december 2023). För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 7 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 200 483 714 aktier till totalt 1 403 385 999 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 8 019 348,56 SEK till 56 135 439,96 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter de minskningar av aktiekapitalet som styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 22 december 2023). Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 14,3 procent.

I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 8 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 200 483 714 aktier till totalt 1 603 869 713 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 8 019 348,56 SEK till 64 154 788,52 SEK (baserat på aktiens kvotvärde efter de minskningar av aktiekapitalet som styrelsen avser att föreslå för den extra bolagsstämman den 22 december 2023). Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 12,5 procent.

Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas fullt ut uppgår således till cirka 75,0 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

WntResearch har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp, uppgående till totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 8 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 23,4 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om femton (15) procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 3,5 MSEK, alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 15 januari 2024 – 29 januari 2024) multiplicerat med fyra (4), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 28,0 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen.

I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman den 22 december 2023, som bland annat föreslås besluta om godkännande av Företrädesemissionen, minskningar av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, även beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sådana units till emissionsgaranter.

Lock-up-åtaganden

I samband med Företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i WntResearch genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

22 december 2023 Extra bolagsstämma
8 januari 2024 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
9 januari 2024 Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
10 januari 2024 Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
11 januari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
15 januari – 24 januari 2024 Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
15 januari – 29 januari 2024 Teckningsperiod
15 januari 2024 – Fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 31 januari 2024 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma den 22 december 2023. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter och är villkorat av att den extra bolagsstämman också beslutar att minska aktiekapitalet samt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 8 januari 2024 (”Prospektet”).

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är även emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information är sådan information som Wntresearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2023 kl. 23.45 CET.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas 1-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i WntResearch kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 8 januari 2024 på WntResearchs hemsida, www.wntresearch.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i WntResearch har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”kommer”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. WntResearch lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.