SWITCHR

Sponsrad

Bolaget

SWITCHR AS är ett norskt bolag som grundades 2017. Företaget erbjuder en investeringsplattform där privatpersoner har möjlighet att investera i solpaneler i storskaliga solkraftverk. SWITCHRs affärsidé är att genom finansiering från privatpersoner köpa och optimera solparker. Bolaget planerar också att bygga nya solkraftverk i både utvecklade och tillväxtmarknader. SWITCHR tjänar pengar genom att ta ut en engångsavgift då en privatperson genomför en investering samt genom att ta en del av överskottet som investeringen i solparken genererar.

Det första solkraftverket planeras att förvärvas under det tredje kvartalet år 2019 och kommer troligtvis befinna sig i Italien. Teamet bakom SWITCHR har många års erfarenhet av att driva och förbättra solparker. De har också kunskap av att förvärva solkraftverk samt bygga upp solkraftverk från grunden. Uppbyggnad av solkraftverk kommer dock inte ligga i fokus de närmaste två åren, utan nu lägger teamet sin största fokus på befintliga solkraftverk.

Tjänsten

SWITCHR erbjuder privatpersoner möjlighet att finansiera solpaneler till en fast ränta på 6 % per år. I praktiken är detta en obligation som privatpersoner kan köpa av SWITCHR. En solpanel kostar 250 euro och man väljer själv hur många solpaneler man vill finansiera. SWITCHR betalar tillbaka pengarna om en solpark inte förvärvats för obligationspengarna inom ett år. När ett solkraftsprojekt har finansierats tar det drygt två till sex månader att fullfölja det och efter att ett projekt finansierats kan obligationen komma att konverteras till en preferensaktie efter att investerarna har informerats.

Investerarna kommer att kunna följa solenergiproduktionen i realtid. De kommer kunna se hur mycket koldioxid som sparas genom deras investering och tjänsten kommer även erbjuda möjlighet att sälja och köpa obligationerna. Förutom avkastningen på 6 % per år får investeraren även möjlighet att bidra till ett hållbarare samhälle med förnybar energi.

Crowdfunding

Att investera i finansiering av solpaneler är ett alternativ till de traditionella sätt att förvalta pengar som exempelvis att ha dessa på ett sparkonto, att investera i aktiemarknaden eller att investera i fastigheter. Denna investeringstyp där man genom crowdfunding finansierar olika typer av investeringar har ökat mycket i popularitet de senaste åren. Tessin som jobbar med investering i fastigheter genom crowdfunding, samt Pepins som jobbar med crowdfunding av företag är två exempel på denna trend.

Marknaden

Idag står förnyelsebar energi för 20 % av världens energiproduktion, samtidigt som energisektorn står för 30 % av utsläppen av växthusgaser i världen. Efterfrågan på energi förväntas vara dubbelt så stor år 2050 mot vad den är idag. Att förnyelsebar energi endast står för 20 % av världens energiproduktion menar många är ohållbart och mycket tyder på att förnyelsebar energi kommer stå för en betydligt större del av energiproduktionen i framtiden. Den globala kapaciteten för solenergi förväntas växa från 404.5 gigawatt år 2017 till 1026,2 gigawatt 2022. Detta ger en årlig tillväxt på 20,5 %.

Figur 1. Globala kapaciteten för solkraft.

Huvudsakliga risker

Eftersom investeringen görs i form av ett lån till ett företag är riskerna med investeringen kopplade till företagets förmåga att betala sina skulder och inte bara till det enskilda solkraftsprojektet. Som obligations- och/eller preferensaktieägare har man företrädesrätt till företagets tillgångar framför stamaktieägare vid en eventuell konkurs eller likvidation, där obligationsägare har högre prioritet än preferensaktieägare.

En risk som företaget beskriver med deras verksamhet är att de inte skulle kunna få tillräckligt med finansiering för att utveckla sina elektroniska plattformar. Andra risker kommer vara väldigt olika beroende på i vilka marknader SWITCHR kommer investera i. SWITCHR kommunicerar att dem de två första åren endast kommer att köpa solparker och inte bygga upp egna vilket reducerar en del risker.

Variation i solstyrka, konkurrens från andra energislag samt från andra aktörer inom solkraftsmarknaden och variationer i elpris är ytterligare risker företaget även tar hänsyn till.

Disclaimer

Dokumentet är upprättat på uppdrag av IPO.se (”Uppdragsgivaren”). Skribenten erhåller ersättning från Uppdragsgivaren för framställandet av dokumentet. Dokumentet är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är således inte avsett att ha en rådgivande verkan. Dokumentet ska därmed inte ses som en rekommendation. Informationen i dokumentet är baserad på källor som av Skribenten bedöms tillförlitliga. Uppdragsgivaren eller Skribenten kan däremot inte garantera att informationen är korrekt. Läsaren är medveten om att dokumentet utgör en sammanfattning av ett prospekt och att informationen således är komprimerad. Uppdragsgivaren och skribenten frånsäger sig med anledning härav allt ansvar för eventuell förlust eller skada, som tillfogas läsaren på grund av vederbörandes användning av dokumentet.

Skribenten äger varken direkt eller indirekt andelar i SWITCHR AS.