Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 2019 i Dicot AB har fastställts till 1,42 SEK efter omräkning

Pressmeddelande: Uppsala, 29 september 2020. I enlighet med vad som kommunicerades den 8 juli 2020 har styrelsen i Dicot, med anledning av den företrädesemission av units som genomfördes och övertecknades under andra kvartalet 2020, beslutat att genomföra en omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO1 2019 avseende teckningskurs och antal aktier som en teckningsoption berättigar till. Teckningskursen har nu omräknats till 1,42 SEK och varje teckningsoption berättigar – också efter omräkning – till teckning av en komma åttiofyra (1,84) aktier.

Utövandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.

Ursprungliga villkor för teckningskurs och antal aktier

Varje teckningsoption ger enligt det ursprungliga beslutet rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 14 september 2020 till och med den 25 september 2020, dock lägst 2,60 SEK och högst 5,20 SEK. Den volymvägda genomsnittliga kursen uppgick under mätperioden till cirka 2,18 SEK och den rabatterade genomsnittliga kursen uppgick till 1,53 SEK (70 procent), således är teckningskursen 2,60 SEK.

Villkor efter omräkning

Bolagets styrelse har i samråd med sina rådgivare genomfört en omräkning enligt de tillämpliga villkoren och då även tagit i beaktande att resultatet ska vara skäligt.

Resultatet av denna omräkning och bedömning är att varje teckningsoption ger rätt att teckna en komma åttiofyra (1,84) nya aktier i Bolaget. Antalet aktier kommer att avrundas nedåt till närmaste antal hela aktier. Således kan utestående 7 790 823 teckningsoptioner av serie TO1 komma att utnyttjas för teckning av högst 14 335 114 aktier.

Teckningskursen för teckning av aktier genom nyttjande av Teckningsoptionen uppgår till 1,42 SEK. Således kan Dicot tillföras som högst cirka 20 355 861,88 SEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Sista dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO1 är den 13 oktober 2020.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 oktober 2020, alternativt, nyttjas senast den 15 oktober 2020, förfaller och att de därmed blir utan värde. För att teckningsoptionerna av serie TO1 2019 inte ska förfalla krävs att teckningsoptionsinnehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer teckningsoptionerna. Notera att vissa förvaltare kan komma att stänga nyttjandeperioden i förtid.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med s.k. interimsaktier (IA) i avvaktan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.dicot.se och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida www.mangold.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.