Teckningskursen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ):s förestående företrädesemission av units har fastställts

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I DOUBLE BOND PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL AB (PUBL). SE TEXTRUTA MED ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningskursen i Double Bond International AB (publ):s (”DBP” eller ”Bolaget”) förestående unitemission med företräde för Bolagets aktieägare har fastställts till 1,43 kronor per unit. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 11,6 miljoner kronor innan kostnader relaterade till emissionen förutsatt att emissionen fulltecknas.

För ytterligare information, kontakta Igor Lokot, info@doublebp.com.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Teckningskursen för varje unit har fastställts till sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight under tio handelsdagar från och med 8 april 2021 till och med 21 april 2021. Nyemissionen omfattar högst 8 121 927 units och kan tillföra Bolaget högst cirka 11,6 miljoner kronor innan kostnader relaterade till emissionen. Bolaget kan tillföras ytterligare emissionslikvid vid utnyttjandet av teckningsoptionerna. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Detta innebär att högst 8 121 927 nya B-aktier och högst 8 121 927 teckningsoptioner kan komma att ges ut.Ytterligare information och villkor företrädesemissionen offentliggjordes i pressmeddelande den 5 mars 2021 samt på Bolagets hemsida.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

”Största fokuset av bolagets verksamhet ligger just nu på att förbereda till klinisk studie fas I av SI-053. Jag är mycket glad att vi fortsätter med det enormt höga tempot för allt arbete som krävs för att lämna CTA ansökan under det andra kvartalet, – kommenterar VD av DBP Igor Lokot förslaget till nyemissionen, – vid full teckning av planerade emissionen kommer DBP att säkerställa sina finansiella behov för kommande fas 1”

 

10 kommunicerade milstolpar mellan Q3 2020 till Q2 2021 (mer information:  https://mb.cision.com/Main/12720/3191146/1304323.pdf)
Milstolpe Kommentarer Status
Preklinisk: Effektstudie av SI-053 i subkutan tumör i möss Klart Done
Preklinisk: Biodistribution av SI053 efter intracerebral administration i råttor Klart Done
Preklinisk: Toxicitetsstudie av SI-053 efter intracerebral administration i råttor Klart Done
Klinisk: Key Opinion Leader (KOL) möte inför SI-053 fas 1 klinisk studie Klart Done
Klinisk: Feasibility studie inför val av kliniska siter för fas 1 Klart Done
CMC: Sterilisering av SI-053 har validerats Klart Done    
CMC: Stabilitetsstudier av SI-053 har startats Klart Done
CMC: IMPD är klar Q1 2021
Regulatorisk: Klinisk prövningsansökan (CTA) för fas 1, SI-053 Q2 2021
Finansiering fas 1 Q2 2021 – nyemission av units som ett av flera alternativ

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:           Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Organisationsnummer:  556991-6082

Aktiens kortnamn:         DBP B

Aktiens ISIN-kod:          SE0007185525

För mer information, kontakta:

Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) kommer endast ske genom det informationsmemorandum Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) har upprättat och som kommer att publiceras av Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) senast dagen innan teckningsperioden inleds. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Varken uniträtter, betalda och tecknade units eller units som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.