DBP International AB: Teckningskursen för utnyttjande avteckningsoptioner av serie TO 2B har fastställts till 0,48 SEK

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") genomförde under april-maj 2021 en företrädesemission av units innehållande en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2B. Sammanlagt emitterades 8 121 927 teckningsoptioner av serie TO 2B. Varje teckningsoption ger rätt att under 30 dagar från och med Bolagets offentliggörande av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2021, dock senast 30 dagar från och med den 28 februari 2022, teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per B-aktie som motsvarar sjuttiofem (75) procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period om tio (10) handelsdagar som slutar två (2) handelsdagar innan teckningsperioden inleds, dock högst 3,2 kronor per B-aktie. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen till cirka 0,642 SEK per B-aktie och således har teckningskursen fastställts till cirka 0,48 SEK per B-aktie.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie DBP TO 2B inleds imorgon den 25 februari 2022 och pågår fram till och med den 28 mars 2022.

Mätperioden för att fastställa teckningskursen löpte under perioden från och med den 10 februari 2022 till och med den 23 februari 2022 och är nu avslutad. Den volymviktade genomsnittskursen under mätperioden uppgick till cirka 0,642 SEK och teckningskursen har således fastställts till cirka 0,48 SEK per B-aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2B utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolaget att tillföras cirka 3 898 525 SEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med cirka 406 096,35 SEK till totalt 3 170 347,6 SEK och antalet aktier att öka med 8 121 927 aktier till totalt 63 406 952 aktier, vilket innebär en utspädning om cirka 12,8 procent.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2B:

Teckningsperiod

25 februari –28 mars 2022.

Teckningskurs

Innehavare av teckningsoptioner har rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,48 SEK per aktie.

Handel med teckningsoptioner

Handel med teckningsoptioner beräknas pågå på Spotlight Stockmarket till och med den 24 mars 2022.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.