DBP International AB: Företrädesemission övertecknad – åtta av tio milstolpar för den kliniska prövningen av SI-053 har slutförts

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen” eller ”Emission”) som offentliggjordes den 5 mars 2021. I företrädesnyemissionen emitteras 8 121 927 units till teckningskursen 1,43 kronor, vilket motsvarar en totalemissionslikvid om cirka 11,6 MSEK. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Bolaget kan tillföras ytterligare emissionslikvid vid utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Enligt den preliminära sammanställningen tecknades emissionen till 61,4 procent med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades cirka 7,1 MSEK utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades Emissionen till cirka 14,2 MSEK, motsvarande 122,5 procent. Totala emissionskostnader beräknas inte överstiga 0,6 MSEK.

”Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Kapitalet finansierar allt arbete som krävs för att kunna påbörja klinisk utveckling av SI-053,” – kommenterar Igor Lokot, VD för DBP, – ”Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till Double Bond Pharmaceutical.”

Emissionslikviden från Erbjudandet kommer framför allt att användas enligt följande:

· Vidareutveckling av SI-053 och andra befintliga produkter

· Expansion av dotterbolaget Drugsson AB· Rörelsekapital

 

10 kommunicerade milstolpar mellan Q3 2020 till Q2 2021(mer information: https://mb.cision.com/Main/12720/3191146/1304323.pdf)

Milstolpe Kommentarer Status
Preklinisk: Effektstudie av SI-053 i subkutan tumör i möss Klart Klart
Preklinisk: Biodistribution av SI053 efter intracerebral administration i råttor Klart Klart
Preklinisk: Toxicitetsstudie av SI-053 efter intracerebral administration i råttor Klart Klart
Klinisk: Key Opinion Leader (KOL) möte inför SI-053 fas 1 klinisk studie Klart Klart
Klinisk: Feasibility studie inför val av kliniska siter för fas 1 Klart Klart
CMC: Sterilisering av SI-053 har validerats Klart Klart
CMC: Stabilitetsstudier av SI-053 har startats Klart Klart
CMC: IMPD är klar Q2 2021    
Regulatorisk: Klinisk prövningsansökan (CTA) för fas 1, SI-053 Q2 2021
Finansiering fas 1 Klart – nyemission av units övertecknad  Klart   

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 13:40 CET.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.