DBP International AB: genomför riktad nyemission om 2,5 MSEK

Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP” eller ”Bolaget”, org.nr 556991-6082) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 6 250 000 B-aktier om 2,5 MSEK med teckningskurs om 0,4 SEK per B-aktie innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 312 500 kronor.

För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till ca 11 procent, beräknat efter den senaste teckning av optioner i mars 2022. Den riktade emissionen riktar sig till tre befintliga aktieägare.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att finansiera klinisk utveckling av vår frontlineprodukt för behandling av primära hjärntumörer och därigenom främja DBP:s möjligheter att skapa mervärde för samtliga aktieägare.

Utöver arbetet med utveckling av SI053, vår frontlineprodukt för behandling av primära hjärntumörer, skall emissionen också finansiera arbetet med andra befintliga projekt såsom SA033, Drugssons produkter samt nya projekt i Bolaget.

Kommentar från DBP:s VD, Igor Lokot

”Målet med denna nyemission är att förstärka Bolagets kassa i syfte att starta den kliniska prövningen av SI053 vilket är avgörande för etableringen av samarbeten med strategiska partners för den kommande kommersialiseringen av produkten.”

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-22 19:30 CET.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget beviljades i juni 2015 Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical förvärvade i oktober 2015 rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Belarus för behandling av hjärntumörer. I juli 2016 beviljades Bolaget Orphan Drug Designation-status för Temodex av EMA.