Teckningstid pågår i ChromoGenics företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prospekt samt övrig dokumentation finns att ladda ner på Chromogenics hemsida, https://www.chromogenics.com/sv/rights-issue-2019-swe/

 Villkor i sammandrag:

Emissionsbelopp vid full teckning
77,7 MSEK
Tecknings- och garantiåtaganden 
Teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK och garantiåtaganden om cirka 58,9 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar cirka 78 procent av 77,7 MSEK. Bolaget har vare sig begärt eller erhållit bankmässiga säkerheter för dessa åtaganden.
Företrädesrätt och teckningsrätter
Tre (3) teckningsrätter har erhållits för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Teckning utan företräde 

Teckning utan företräde sker på Särskild anmälningssedel eller elektroniskt via www.aktieinvest.se/chromogenics2019. Om du vill åberopa förtur och ditt aktieinnehav är förvaltarregistrerat måste teckning ske enligt din förvaltares rutiner.

Teckningskurs
0,60 SEK per aktie

Teckningstid
28 januari – 15 februari 2019

Handel med teckningsrätter
28 januari – 13 februari 2019

Kontakt:

Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. www.chromogenics.com