TerraNet avser genomföra företrädesemission av units om cirka 40 MSEK och föreslår minskning av aktiekapitalet i samband därmed

INSIDERINFORMATION: TerraNet AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag den 6 april 2020 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Erbjudandet består av högst 101 005 306 nya B-aktier och högst 151 507 959 teckningsoptioner fördelat på tre serier. För att möjliggöra Företrädesemissionen avser styrelsen i TerraNet även föreslå en minskning av aktiekapitalet med 30 301 591,80 SEK, från 50 502 653 till 20 201 061,20 SEK utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital. Aktiekapitalet kommer återställas genom Företrädesemissionen, varvid inget tillstånd av Bolagsverket kommer att krävas för att genomföra minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår även en ytterligare minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital som kräver tillstånd från Bolagsverket. Genom minskningen kommer alltså aktiekapitalet minskas med högst 59 088 104,01, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, från 60 603 183,60 till 1 515 079,59, varvid kvotvärdet för Bolagets aktie kommer uppgå till 0,01 SEK.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som planeras att hållas den 15 maj 2020. Företrädesemissionens genomförande förutsätter även att årsstämman godkänner styrelsens förslag om minskning av aktiekapital. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande senast den 16 april 2020.

Sammanfattning

 • Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 20 maj 2020 berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,80 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade B-aktier, en (1) teckningsoption av serie 1, en (1) teckningsoption av serie 2 samt en (1) teckningsoption av serie 3. Företrädesemissionen består av högst 50 502 653 units.
 • Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • För att möjliggöra Företrädesemissionen föreslår styrelsen i TerraNet en minskning av aktiekapitalet med 30 301 591,80 SEK, från 50 502 653 till 20 201 061,20 SEK, utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital. Aktiekapitalet kommer återställas genom Företrädesemissionen, varvid inget tillstånd av Bolagsverket kommer att krävas för att genomföra minskningen av aktiekapitalet.
 • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra TerraNet cirka 38 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 40 MSEK per serie av teckningsoptioner.
 • De långivare som lånat ut sammanlagt 1,9 MSEK till Bolaget i enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 6 mars 2020 har åtagit sig att kvitta sina fordringar mot units i Företrädesemissionen. Genom kvittningen upphör låneavtal med respektive långivare att gälla.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 25 maj 2020 till och med den 8 juni 2020.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 11 procent av teckningsförbindelser och till cirka 64 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen därmed till 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Teckningsförbindelser har lämnats av styrelseledamöterna Conny Larsson (styrelseordförande), Peter Janevik (styrelseledamot) och Pär-Olof Johannesson (styrelseledamot och VD), och av bolagsledningen i form av Mattias Larsson (CFO) samt av större aktieägare i form av Fredrik Olsson, Knutsson Holdings AB, Claes Lachmann, Peter Sörensson och Percy Nilsson. Emissionsgarantier har lämnats av externa garanter.
 • Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 1 kommer att löpa från den 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020.
 • Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2 kommer att löpa från den 8 mars 2021 till och med den 19 mars 2021.
 • Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 3 kommer att löpa från den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021.
 • Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av samtliga serier av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före utnyttjandeperioden av respektive serie av teckningsoptioner. Dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,80 SEK per B-aktie. Detta gäller för samtliga serier av teckningsoptioner som emitteras.
 • Styrelsen föreslår även en ytterligare minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital som kräver tillstånd från Bolagsverket. Genom minskningen kommer alltså aktiekapitalet minskas med högst 59 088 104,01, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, från 60 603 183,60 till 1 515 079,59, varvid kvotvärdet för Bolagets aktie kommer uppgå till 0,01 SEK.
 • Bolaget genomför föreliggande kapitalisering som en långsiktig finansieringslösning i syfte att säkerställa finansiella resurser för att vidareutveckla Bolagets teknologi.

Bakgrund och motiv i sammandrag

TerraNet grundades 2004 med visionen att utveckla kommunikationslösningar för att överbrygga bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. TerraNet beslutade under 2018 att renodla sin verksamhet till att uteslutande fokusera på ett verksamhetsområde: avancerat förarstöd och självkörande fordon. Bolagets affärsidé är att utveckla mjukvara till fordonstillverkare, underleverantörer och andra aktörer inom transporttjänster för att därigenom erhålla licensintäkter. Bolaget erbjuder även konsult- och systemintegrationstjänster inom positionering och aktiv säkerhet.

Sedan beslutet om den nya strategiinriktningen fattades har Bolaget arbetat koncentrerat med att inleda samarbeten med andra aktörer i branschen, till exempel fordonstillverkare och leverantörer av system för aktiv säkerhet, samt förfinat sin strategi för att överensstämma med industrins utveckling och tidplan för lansering av självkörande fordon.

I och med strategiomläggningen under 2018 befinner sig TerraNet i en tidig fas i utvecklingen av verksamheten inom avancerat förarstöd och självkörande fordon, och Bolaget har ett behov av ytterligare kapital för att finansiera verksamheten.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering som en långsiktig finansieringslösning i syfte att säkerställa finansiella resurser för att vidareutveckla Bolagets teknik för avancerat förarstöd och självkörande fordon.

Användning av emissionslikvid

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs TerraNet cirka 38 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen och kostnader för garantiåtaganden. De långivare som lånat ut sammanlagt 1,9 MSEK till Bolaget i enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 6 mars 2020 har åtagit sig att kvitta sina fordringar till och med den 31 mars 2020 mot units i Företrädesemissionen. Genom kvittningen upphör låneavtal med respektive långivare att gälla.

Emissionslikviden är avsedd att användas till fortsatt utveckling av VoxelFlow och teknologi för radiobaserad positionering, investeringar i patentskydd och immateriella rättigheter för VoxelFlow, återbetalning av brygglån samt för att tillföra Bolaget rörelsekapital.

Minskning av aktiekapital samt ändring i bolagsordningens gränser

Kvotvärdet i TerraNets aktier är idag 1 SEK per aktie. För att genomföra en Företrädesemission med en teckningskurs om 0,40 SEK per B-aktie krävs en sänkning av Bolagets kvotvärde. Detta uppnås genom en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital. Aktiekapitalet återställs sedan genom Företrädesemissionen, varvid inget tillstånd av Bolagsverket kommer att krävas för att genomföra minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår en minskning av aktiekapitalet med 30 301 591,80 SEK, från 50 502 653,00 SEK till 20 201 061,20 SEK. Genom de teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts i Företrädesemissionen är återställandet av aktiekapitalet säkerställt. För att möjliggöra Företrädesemissionen respektive minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen även en förändring av högsta och lägsta antalet aktier respektive högsta och lägsta aktiekapital i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår även en ytterligare minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital. Genom minskningen kommer alltså aktiekapitalet minskas med högst 59 088 104,01, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, från 60 603 183,60 till 1 515 079,59, varvid kvotvärdet för Bolagets aktie kommer uppgå till 0,01 SEK. Båda minskningsbesluten liksom Företrädesemissionen kräver godkännande från årsstämman. Den andra minskningen kommer även att kräva tillstånd från Bolagsverket.

Mer information om minskningsförslagen kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman, som kommer att publiceras genom separat pressmeddelande senast den 16 april 2020.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i TerraNet har beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

 • Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 20 maj 2020 berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,80 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade B-aktier, en (1) teckningsoption av serie 1, en (1) teckningsoption av serie 2 samt en (1) teckningsoption av serie 3. Företrädesemissionen består av högst 50 502 653 units.
 • Teckningskursen är 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär därmed en emission av högst 101 005 306 nya B-aktier och högst 151 507 959 teckningsoptioner, fördelat på tre serier.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 40 402 122,40 SEK, från 20 201 061,20 SEK till 60 603 183,60 SEK. Aktiekapitalet om 20 201 061,20 SEK hänvisar till TerraNets aktiekapital efter ovan beskrivning av den första sänkningen av aktiekapitalet vid årsstämman den 15 maj 2020. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 38 MSEK, före emissionskostnader.
 • De långivare som lånat ut sammanlagt 1,9 MSEK till Bolaget i enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 6 mars 2020 har åtagit sig att kvitta sina fordringar mot units i Företrädesemissionen. Genom kvittningen upphör låneavtal med respektive långivare att gälla.
 • Varje teckningsoption av serie 1 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från den 28 september 2020 till och med den 9 oktober 2020, dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,80 SEK per aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptioner av serie 1 utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om högst 40 MSEK.
 • Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 1 kommer att löpa från den 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020.
 • Varje teckningsoption av serie 2 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från den 22 februari 2021 till och med den 5 mars 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,80 SEK per B-aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptioner av serie 2 utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om högst 40 MSEK.
 • Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2 kommer att löpa från den 8 mars 2021 till och med den 19 mars 2021.
 • Varje teckningsoption av serie 3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,80 SEK per B-aktie. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och teckningsoptioner av serie 3 utnyttjas fullt ut innebär det att Bolaget via teckningsoptionerna kan erhålla ett ytterligare kapitaltillskott om högst 40 MSEK.
 • Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 3 kommer att löpa från den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 66,67 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 25 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 20 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 3 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 16,67 procent. Givet en fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjande av samtliga serier av teckningsoptioner, kan den totala utspädningen uppgå till högst 83,33 procent.
 • Teckningsperiod för teckning av units löper från den 25 maj 2020 till och med den 8 juni 2020.
 • Handel med Betalda Tecknade Units (”BTU”) beräknas att ske på Nasdaq First North Premier Growth Market från och med den 25 maj 2020 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 28, 2020.
 • Teckningsoptioner av samtliga serier avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas till cirka 11 procent av teckningsförbindelser och till cirka 64 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed Erbjudandet till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelseledamöterna Conny Larsson (styrelseordförande), Peter Janevik (styrelseledamot) och Pär-Olof Johannesson (styrelseledamot och VD), och av ledningen i form av Mattias Larsson (CFO) samt av större aktieägare i form av Fredrik Olsson, Knutsson Holdings AB, Claes Lachmann, Peter Sörensson och Percy Nilsson. Emissionsgarantier har lämnats av externa garanter.

För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision, anpassad efter rådande marknadsläge, om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i nyemitterade aktier. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. För att möjliggöra betalning av garantiprovision i nyemitterade aktier till de garanter som väljer sådan ersättning har styrelsen föreslagit att årsstämman även fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av sådana aktier.

Indikativ tidsplan

 • 15 maj 2020 – Planerat datum för årsstämma
 • 18 maj 2020 – Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter
 • 18 maj 2020 – Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
 • 19 maj 2020 – Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter
 • 20 april 2020 – Avstämningsdag för erhållande av uniträtter
 • 25 maj – 8 juni 2020 – Teckningsperiod i Företrädesemissionen
 • 25 maj – 4 juni 2020 – Handel med uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market
 • 11 juni 2020 – Beräknat datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Årsstämma

Beslutet om Företrädesemission förutsätter godkännande vid årsstämma som planeras att hållas den 15 maj 2020. Beslutet om Företrädesemission förutsätter även godkännande av de av styrelsen föreslagna minskningarna av aktiekapitalet, samt den av styrelsen föreslagna förändringarna av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande senast den 16 april 2020.

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer att tillgängliggöras före teckningsperiodens början på TerraNets hemsida, www.terranet.com, och Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TerraNet i samband med Företrädesemissionen.

Ansvarig part

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående ansvariga persons försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av TerraNets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan kontaktas för ytterligare information.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@TerraNet.se
+ 46 70 332 32 62

Kort om TerraNet

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Certified Adviser

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i TerraNet i någon jurisdiktion, varken från TerraNet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. fullständighet, begrip­lighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på TerraNets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att TerraNets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i TerraNets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende TerraNets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende TerraNets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.