THINC JETTY COLLECTIVE HAR VERKSTÄLLT FÖRVÄRVEN AV AKTIER I FYRA REDAN DELÄGDA BOLAG

Thinc Jetty Collective AB (publ) (“Thinc” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har verkställt samtliga de aktieöverlåtelser som aviserades i pressmeddelande den 25 oktober 2021 (”Pressmeddelandet”). Förvärven berör de delägda bolagen Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB, Tre Art Reklambyrå AB samt Kunskapskraft & Media Sweden AB (”Målbolagen”). Förvärven har verkställts genom så kallade apportemissioner varigenom styrelsen beslutat att emitterade sammanlagt 4 978 572 nya aktier i Thinc till ett värde motsvarande den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna uppgående till ca 3,5 MSEK.   

Bolaget har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats i Pressmeddelandet, ingått avtal om att förvärv av aktier i Målbolagen. Förvärven har nu slutligt genomförts och Bolaget har tillträtt aktierna. Den fasta köpeskillingen för förvärven uppgick till ca 3,5 MSEK och har erlagts genom att 4 978 572 nyemitterade aktier i Jetty tilldelats respektive säljare (”Transaktionen”). För ytterligare information avseende Transaktionen hänvisas till Pressmeddelanden som i detalj beskriven Transaktionen och samtliga väsentliga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling, SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.
 

Läs mer på www.thinccollective.se