Tillägg till kallelse till årsstämma i Aspire Global Plc

Detta meddelande (“Tillägg till Kallelse“) kompletterar den kallelse som offentliggjordes den 31 maj 2022 till aktieägarna i Aspire Global Plc (“Aspire Global” eller “Bolaget“) att en årsstämma i Bolaget ska hållas den 30 juni 2022 på distans via Microsoft Teams, i enlighet med bestämmelserna i Maltese Companies Act (Public Companies – Annual General Meetings) Regulations (Subsidiary Legislation 386.23) och Bolagets bolagsordning. Mötet kommer att börja kl. 14:00 CEST.

Detta Tillägg till Kallelse kompletterar kallelsen till Bolagets årsstämma som offentliggjordes den 31 maj 2022 och offentliggörs för att komplettera dagordningen och de där föreslagna beslutspunkterna, bland annat för att inkludera nya förslag till ordinarie beslut om att utse nya styrelseledamöter till Bolagets styrelse för perioden fram till nästa årsstämma.

Detta ersätter inte tidigare pressmeddelande, som förblir i gällande i sin helhet utom i den mån det kompletteras av detta Tillägg till Kallelse. För att informationen ska vara fullständig och korrekt upprepas häri information om deltagande och röstning med fullmakt samt den fullständiga dagordningen och de förslag som redan har lagts fram.

Rätt att delta

Aktieägare kan delta och rösta vid årsstämman genom att utse ordföranden till sitt ombud. Aktieägare som vill delta i årsstämman enligt ovan måste:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 juni 2022 (avstämningsdagen), eller om aktierna är förvaltarregistrerade, begära från förvaltaren att aktierna registreras för röstning i sådan tid att registreringen är klar senast den 23 juni; och
 • meddela Bolaget sin avsikt att rösta genom ombud vid årsstämman senast den 28 juni 2022, kl. 14:00 CEST.

Anmälan till stämman

Anmälan om avsikt att delta och rösta vid årsstämman ska göras skriftligen till Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till agm@aspireglobal.com, eller per post till följande adress: Aspire Global Plc, Att: Annual General Meeting; Level G, Office 1/5086; Quantum House, 75 Abate Rigord Street; Ta' Xbiex XBX 1120; Malta. Instruktioner om deltagande i mötet kommer att skickas till de aktieägare som anmäler sin närvaro.

I anmälan om deltagande ska aktieägarna ange namn, personnummer eller organisationsnummer, nationalitet eller land där de är registrerade, adress, telefonnummer, e-postadress, namn på eventuella medföljande rådgivare (högst två) och antal aktier som innehas.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade har rätt att själva utse ett ombud (i stället för förvaltaren) om de, utöver att anmäla sitt deltagande, begär en tillfällig rösträttsregistrering av sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig registrering bör vara genomförd senast den 23 juni 2022. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste begära att deras förvaltare genomför den tillfälliga registreringen av aktierna i deras namn i god tid före detta datum.

Det kan vara möjligt för din förvaltare att genomföra en sådan tillfällig registrering per avstämningsdagen fram till 27 maj 2022, men detta är inte alltid möjligt och det rekommenderas att aktieägare ber förvaltaren att genomföra detta så snart som möjligt. Detta förfarande kan också gälla även för aktier som innehas på en banks värdepappersdepå och vissa investeringssparkonton.

Om du är osäker på vilken bank eller förvaltare som innehar aktier i ditt namn kan du kontrollera uppgifterna om ditt aktieinnehav i Bolagets aktiebok. Du kan beställa en tryckt version av Bolagets offentliga aktiebok från Euroclear Sweden AB och, mot en avgift, få en kopia av den offentliga aktieboken skickad direkt till dig. Ytterligare information om hur du gör detta finns här eller direkt via Euroclear Sweden.

Val av ordföranden som ombud och fullmaktsformulär

En aktieägare som har rätt att närvara och rösta vid årsstämman har rätt att utse ett ombud att närvara och rösta för hans eller hennes räkning och kan ge röstningsinstruktioner till ombudet. Eftersom stämman kommer att hållas på distans måste ombudet vara ordföranden för årsstämman. Aktieägare som vill delta i årsstämman via ombud måste lämna in ett korrekt ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.aspireglobal.com/sv/investors).

Fullmakt och distansröstning före mötet

I enlighet med Maltese Companies Act (Public Companies – Annual General Meetings) Regulations (Subsidiary Legislation 386.23) är mötesordföranden den enda person som kan utses till ombud vid ett möte som hålls på distans. För att kunna företrädas av ett ombud måste aktieägarna fortfarande meddela Bolaget sin avsikt att rösta genom fullmakt och lämna in fullmaktsformuläret inom föreskriven tid. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.aspireglobal.com/sv/investors).

Det undertecknade fullmaktsformuläret och, om aktieägaren är ett bolag, en bestyrkt kopia av ett registreringsbevis, ett s.k. certificate of good standing, eller liknande dokument som styrker firmateckningsrätten för den företrädare som undertecknar fullmaktsformuläret, måste vara Bolaget tillhanda i god tid, och under alla omständigheter senast den 28 juni 2022 kl. 14:00 CEST. Dokumenten ska skickas till Bolaget via e-post till egm@aspireglobal.com eller via post till följande adress: Aspire Global Plc, Att: Annual General Meeting; Level G, Office 1/5086; Quantum House, 75 Abate Rigord Street; Ta' Xbiex XBX 1120; Malta. Om aktieägaren är en fysisk person måste fullmaktsformuläret undertecknas av honom eller henne eller av en advokat, medan om aktieägaren är ett bolag eller en juridisk person måste fullmaktsformuläret undertecknas av en behörig firmatecknare i bolaget eller av en advokat. Om ett fullmaktsformulär undertecknas av ett ombud för aktieägarens räkning ska bevis på fullmaktens giltighet uppvisas.

Viktig information om genomförandet av årsstämman

Styrelsen har, i likhet med sina bolagsstämmor som hållits 2020, 2021 och 2022, beslutat att göra vissa förändringar av platsen och formatet för årsstämman och har beslutat att hålla denna årsstämma på distans. Av denna anledning kan aktieägare endast delta och rösta vid årsstämman genom att fylla i fullmaktsformuläret och lämna in det till Bolaget, i syfte att utse ordföranden till sitt ombud och instruera ordföranden att rösta i enlighet med de röstningsinstruktioner som anges i formuläret.

Resultatet av besluten kommer att publiceras på vår webbplats så snart som möjligt efter årsstämman.

Aspire Global kommer att tillhandahålla en livestream av årsstämman och göra det möjligt för aktieägare att följa årsstämman på sin dator eller telefon från valfri plats. Aspire Global välkomnar frågor från aktieägare relaterade ärendena som ska behandlas på stämman, frågorna kan skickas till agm@aspireglobal.com före den 28 juni 2022. Styrelsen kommer att sträva efter att besvara dessa frågor under stämman, om inte Bolaget inte kan ge ett omedelbart svar med kort varsel eller, om frågorna inte besvaras på stämman, kommer Bolaget publicera svaren på sin webbplats inom fyrtioåtta (48) timmar från att stämman har avslutats. Bolaget kan välja att ge ett övergripande svar på frågor med motsvarande innehåll.

Om ytterligare påverkan på årsstämman blir oundviklig kommer vi att meddela eventuella ändringar av stämman så snart det är praktiskt möjligt via Bolagets webbplats. Aktieägare uppmanas därför att regelbundet besöka Bolagets webbplats för att ta del av den fortsatta utvecklingen i samband med årsstämman (www.aspireglobal.com/sv/investors).

Förslag till dagordning

Allmänt

 1. Öppnande av årsstämman;
 2. Val av ordförande vid årsstämman;
 3. Upprättande och godkännande av förteckningen över de aktieägare och företrädare som är närvarande vid årsstämman och antalet aktier och röster som var och en av dem representerar (röstlängd);
 4. Godkännande av den föreslagna dagordningen för årsstämman;
 5. Val av en eller två personer som ska justera och underteckna protokollet jämte ordföranden;
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Presentation från bolagets verkställande direktör;

Ordinära frågor (ordinära beslutspunkter)

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget och koncernredovisningen för koncernen.
 2. Beslut om fastställande av årsredovisningen, bolagets finansiella rapporter och koncernredovisningen;
 3. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 5. Beslut om antalet styrelseledamöter i Bolaget;
 6. Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor;
 7. Val av styrelseledamöter;
 8. Val av revisor;

Övrigt
 

 1. Avslutande av mötet.

Förslag till beslut

Val av ordförande för årsstämman (punkt 2 på dagordningen)

Det föreslås att Olga Finkel, Bolagets sekreterare, utses till ordförande för årsstämman.

Beslut om fastställande av årsredovisningen, bolagets finansiella rapporter och koncernredovisningen (punkt 9 på dagordningen)

Styrelsens ledamöter ("Styrelsen") har antagit, och föreslår för aktieägarna att anta, den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2021.

Föreslagen ordinär beslutspunkt 1/2021 Aktieägarna har beslutat att godkänna resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, förvaltningsberättelsen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2021.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen föreslår, i linje med koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret som avslutades den 31 december 2021 samt i enlighet med förslaget i årsredovisningen, att Bolagets aktieägare beslutar att inte dela ut någon utdelning.

Föreslagen ordinär beslutspunkt 2/2021 Aktieägarna har beslutat att ingen utdelning kommer att betalas ut för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2021.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören (punkt 11 på dagordningen)

Det föreslås att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot Bolaget för verksamhetsåret 2021 i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag.

Föreslagen ordinär beslutspunkt 3/2021 Aktieägarna har beslutat att individuellt bevilja ansvarsfrihet till varje styrelseledamot och den verkställande direktören avseende deras förvaltning av Bolaget för verksamhetsåret 2021 i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12 på dagordningen)

Det föreslås att antalet styrelseledamöter minskas till tre (3) och att styrelsen består av tre (3) ledamöter.

Föreslagen ordinär beslutspunkt 4/2022 Aktieägarna har beslutat att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter.

Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor (punkt 13 på dagordningen)

Det föreslås att Bolagets styrelse inte ska erhålla någon ersättning för sitt uppdrag för det år som börjar på dagen för årsstämman och fram till nästa årsstämma. Vidare föreslås att revisorns arvode ska betalas i enlighet med av styrelsen godkända räkningar.

Föreslagen ordinär beslutspunkt 5/2022 Aktieägarna har beslutat att styrelsen inte kommer att erhålla någon ersättning för utförandet av sina uppgifter för det år som börjar på dagen för denna bolagsstämma fram till slutet av nästa bolagsstämma. Aktieägarna har beslutat att arvoden till Bolagets revisor ska betalas i enlighet med av styrelsen godkända räkningar.

Val av styrelseledamöter (punkt 14 på dagordningen)

I enlighet med bestämmelserna i Bolagets bolagsordning kommer samtliga styrelseledamöter att avgå vid årsstämman. Bolaget kommer att föreslå beslut om val av styrelseledamöter i enlighet med de nomineringar som inkommit till Bolaget. Följande personer har nominerats och är valbara vid årsstämman fram till slutet av nästa årsstämma: Tsachi (Isaac) Maimon, Motti Gil och Mordechay Malool.

Föreslagen ordinär beslutspunkt 6/2022 Aktieägarna har beslutat att välja in Tsachi (Isaac) Maimon som styrelseledamot i Bolaget fram till nästa årsstämma.
Föreslagen ordinär beslutspunkt 7/2022 Aktieägarna har beslutat att välja in Motti Gil som styrelseledamot i Bolaget fram till nästa årsstämma.
Föreslagen ordinär beslutspunkt 8/2022 Aktieägarna har beslutat att välja in Mordechay Malool som styrelseledamot i Bolaget fram till nästa årsstämma.

Val av revisor (punkt 15 på dagordningen)

Det föreslås omval av BDO som Bolagets revisor.

Föreslagen ordinär beslutspunkt 9/2021 Aktieägarna har beslutat att återigen utse BDO som Bolagets revisor.

Övrig information

Bolaget har 46 989 268 aktier emitterade per dagen för detta Tillägg till Kallelse. Varje aktie ger en aktieägare rätt till en röst vid årsstämman.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnats av aktieägare genom anmälan om deltagande eller genom fullmaktsformuläret i samband med deras deltagande vid årsstämman kommer att behandlas av Bolaget i enlighet med dataskyddsförordningen (Eng. General Data Protection Regulation) enbart i syfte att hantera aktieägarnas förfrågningar och anordna årsstämman. Bolaget behöver personuppgifter för att anordna stämman. Eventuella synpunkter avseende Bolagets hantering av personuppgifter kan lämnas in till information- och dataskyddsombudet. För ytterligare information om hur Aspire Global hanterar personuppgifter, vänligen kontakta oss på DPO@aspireglobal.com.

____________________

Malta, 16 juni 2022

Aspire Global Plc

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tsachi Maimon, VD, tel: +34636452458 eller e-post: tsachi@aspireglobal.com

Motti Gil, ekonomichef, tel: +356-99240646 eller e-post: mottigi@aspireglobal.com

Om Aspire Global

Aspire Global är en ledande B2B-leverantör av iGaminglösningar och erbjuder allt företag behöver för att framgångsrikt driva ett iGamingvarumärke med kasino och sportspel. B2B-erbjudandet omfattar en robust teknisk plattform, egenutvecklade kasinospel, en egenutvecklad sportbok och en spelhubb. Plattformen kan nyttjas för sig eller i kombination med ett brett tjänsteutbud. Koncernen är verksam på 31 reglerade marknader i Europa, Amerika och Afrika, som exempelvis USA, UK, Nederländerna, Danmark, Portugal, Spanien, Irland, Nigeria, Colombia och Mexiko. Koncernen har kontor i Malta, Israel, Bulgarien, Ukraina, Norra Makedonien, Indien, Italien och Gibraltar. Aspire Global är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet ASPIRE. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399. Besök gärna www.aspireglobal.com för mer information.