Tingsvalvet Fastighets AB (publ) offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units (preferensaktier och teckningsoptioner) om 228 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Tingsvalvet Fastighets AB (publ) (”Tingsvalvet” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt avseende företrädesemission av units som beslutades av årsstämman den 23 maj 2022 (”Unitemissionen”) och vars teckningstid pågår mellan 7 juni till och med 21 juni 2022. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.tingsvalvet.se) och Arctic Securities hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning med bifogad inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida samt på Arctic Securities hemsida.

Med anledning av den föreliggande Unitemissionen kommer Bolaget presentera på Aktiespararnas Småbolagsdagarna den 15 juni 2022 kl 09.00. Anmäl din medverkan på Aktiespararnas hemsida.

Sammanfattade villkor för Unitemissionen

Unitemissionen består av högst 760 000 preferensaktier och högst 760 000 teckningsoptioner av serie TO1, med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen den 3 juni är aktieägare i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 300 SEK per unit, motsvarande en total emissionslikvid om 228 MSEK vid fulltecknat erbjudande (före avdrag för emissionskostnader). Teckningsoptionerna av serie TO1 ges ut vederlagsfritt. Tingsvalvet har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Unitemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2022 är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Tingsvalvet äger företrädesrätt att teckna units i Unitemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje på avstämningsdagen innehavd en (1) aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av:

  • En (1) preferensaktie med företrädesrätt till en årlig utdelning om 24 SEK motsvarande 8,0 procent av teckningskursen, att utbetalas månadsvis om 2 SEK per månad.
  • En (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 med lösenpris 110 SEK och löptid om åtta (8) år. En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) stamaktie i Tingsvalvet en (1) gång per kvartal under de sista fjorton (14) kalenderdagarna av varje kvartal under perioden från och med juli 2022 till och med juni 2030.

De nya preferensaktierna och teckningsoptionerna av serie TO1 avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market vilket beräknas ske cirka vecka 28 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. För fullständig information om Unitemissionen hänvisas till prospektet.

Tidplan för Unitemissionen

  • 3 juni 2022: Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Unitemissionen
  • 7 juni – 16 juni 2022: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market
  • 7 juni – 21 juni 2022: Teckningsperiod
  • 7 juni 2022 till dess att Bolagsverket registrerat Unitemissionen: Handel med betalda tecknade units (BTU)
  • 28 juni 2022: Beräknat datum för offentliggörande av utfallet i Unitemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Tingsvalvet i samband med Unitemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige och legal rådgivare är Wistrand Advokatbyrå och Advokatfirman Kane. 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Håkan Karlsson, VD
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Tel: +46 70 618 24 61
Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se

Detta pressmeddelande lämnades genom ovannämnda kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2022-06-03 kl. 12.00 CET.

Om Tingsvalvet

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se. Tingsvalvet är idag ett fastighetsbolag som äger och förvaltar de två centralt belägna kontors- och handelsfastigheterna Mercurius 14 och 16 i Karlstad. Hyresgäster i fastigheterna är bland andra SBAB, Nordea, O’Learys och H&M.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Tingsvalvet. Ingen åtgärd har vidtagits och ingen åtgärd kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Tingsvalvet kommer uteslutande att ske genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 3 juni 2022.  

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion i vilken offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registreringsåtgärder eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Följaktligen får teckningsrätterna, BTU, aktierna eller teckningsoptionerna inte, varken direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder eller jurisdiktioner där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Varken teckningsrätterna, eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner som omfattas av Unitemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Tingsvalvets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.