Transtema Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Styrelsen för Transtema Group AB (”Transtema” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Transtemas aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Transtemas (www.transtemagroup.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor.

Emissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Transtema erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 september 2018. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
  • Emissionskursen är 20,00 SEK per aktie.
  • Bolaget tillförs vid full teckning 78,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 17 september – 1 oktober 2018.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 17 – 27 september 2018.
  • Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 40,8 MSEK, motsvarande 52,1 procent, och garantiåtaganden om 37,5 MSEK, motsvarande 47,9 procent, från Bolagets befintliga ägare. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 78,2 MSEK.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Transtema i samband med emissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Transtema.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Transtema Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Transtema Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Transtema upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Transtema för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Transtema och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.