Upgrade Invest Nordic AB publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

Upgrade Invest Nordic AB (”Upgrade” eller ”Bolaget”), ett investeringsbolag, som leds av erfarna investerare i tillväxtbolag, offentliggör idag Informationsmemorandum och avsikten att genomföra en notering på Spotlight Stock Market. Ingen kapitalanskaffning kommer ske i samband med noteringen. Upgrade har cirka 3 300 aktieägare. Första handelsdag på Spotlight Stock Market blir den 17 februari 2023.

Om Upgrade

Upgrade är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod. Med den nya ledningen och styrelsen som tillträdde i samband med årsstämman 2022 arbetar Bolaget mot visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att börsnotera sin aktie. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företag och betalning kan ske kontant, med egna aktier eller i en kombination därav. Avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa aktieägarvärde för Upgrades aktieägare.

Upgrade har i sin investeringsstrategi valt att inte begränsa sig till några sektorer eller branscher och investeringsbesluten kan tas på kort eller lång sikt.  Upgrade håller sig kontinuerligt ajour avseende investeringsmöjligheter, dels genom styrelsens upparbetade affärsrelationer och dels genom tillgänglig offentlig marknadsinformation. Upgrade har byggt upp den infrastruktur och organisation som krävs för att genomföra fler investeringar och därefter implementera dem i koncernen. Upgrade har delat upp sin strategi i två delar:

Minoritetsposter i tillväxtbolag
Ambitionen är att genomföra investeringar med befintlig kassa i både onoterade såväl som noterade tillväxtbolag. Det kan betyda att Bolaget genomför investeringar i bolag som är på väg till en notering, men också att med vår kassa erbjuda lånefinansiering eller på annat sätt kapitalisera upp bolag.

Strukturaffärer
Upgrade vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till notering på en MTF. Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget tar över Upgrades listning på Spotlight Stock Market.

Värdering av Bolaget
I styrelsens arbete ingår att utveckla Bolaget och arbeta långsiktigt för att skapa aktieägarvärde. Bolaget genomför ingen nyemission i samband med noteringen varför det inte finns någon noteringskurs som riktmärke. En indikation om bolagets värdering kan ges genom Bolagets värdering i senaste nyemissionen och värdering av Bolaget uppgick då till 11,3 MSEK. Priset per aktie uppgick i nyemissionen till 5,55 SEK per aktie och substansvärdet i samband med nyemissionen uppgick till 5,11 SEK. 2022-12-31 är substansvärdet beräknat till 4,55 SEK per aktie. Att substansvärdet är lägre beror främst på att det tidigare dotterbolaget Upgrade Invest 2 delats ut till ägarna under hösten samt att innehavsbolaget Nuuka under vintern 2022/2023 genomför en nyemission till ett lägre värde. Substansvärdet har beräknats på senaste kända transaktionerna (försäljning av befintliga aktier eller kapitalanskaffning) i respektive innehav. I bedömningen av substansvärdet beaktas även storlek på transaktionerna. Bolaget har vid memorandumets upprättande totalt cirka 3 300 aktieägare. 

Motiv till noteringen
Motivet till noteringen på Spotlight Stock Market är att underlätta framtida förvärv, då ambitionen är att öka investeringstakten och hitta ett eller flera intressanta förvärv som kan dra nytta av fördelarna av att verka i noterad miljö. Genom att Bolagets aktie är noterad är det lättare att fastställa värdet vid betalning av förvärv med egna aktier.

VD för Upgrade är Marcus Bonsib, som har mer än tio års erfarenhet från kapitalanskaffningar, börsnoteringar och investeringar i tidigare roller på Investment AB Spiltan, Pepins Group AB, Stockholm Corporate Finance AB samt genom eget konsultbolag. Styrelse och ledning har i olika konstellationer varit delaktiga i bolag som SPACett AB, som förvärvade Tura Group AB våren 2022, SPACtvå AB som förvärvade Invoicery Int AB samt Renewable Ventures Nordic AB som för närvarande är listat på Spotlight Stock Market och som förvärvade Scandinavian Astor Group AB genom ett omvänt förvärv.

”Efter en längre tids arbete är Upgrade äntligen redo att listas på Spotlight Stock Market. Det är såklart glädjande för oss i ledning och styrelse men också för våra aktieägare. Vi ser stora möjligheter att erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade. Vi har tidigare bevisat genom SPACett avkastningspotentialen i att förvärva ett onoterat bolag och notera det när vi framgångsrikt förvärvade Tura Scandinavia AB. Styrelsen för Upgrade genomförde även förvärvet av Scandinavian Astor Technologies via Renewable Ventures Nordic AB och kunde skapa 7,5 MSEK i aktieägarvärde för aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB. Strax före julafton 2022 presenterade även SPACtvå AB förvärvet av Invoicery Int AB, i Sverige mer känt som Frilans Finans. Vi i styrelse och ledning har stor erfarenhet av att ta onoterade bolag till börsen. Upgrade har dessutom ett bra affärsflöde av tillväxtbolag som på olika sätt behöver kapital. Med vår kassa uppgående till cirka 4,9 MSEK, vår portfölj av onoterade bolag och med listningen på Spotlight hoppas vi kunna skapa avkastning till er som vill vara med.”, säger Marcus Bonsib VD Upgrade Invest Nordic AB

Notering på Spotlight Stock Market
Upgrade har blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market.

Information om aktien

Kortnamn: UPGRAD
ISIN: SE0018536401
Första dag för handel: 17 februari 2023

Bolagets Informationsmemorandum kommer inom kort finnas tillgängligt på www.upgradeinvest.se

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post: marcus@upgradeinvest.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Upgrade Invest Nordic AB ("Bolaget", ”Upgrade”). Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras utanför Sverige. Denna kommunikation är enbart ämnad för och riktar sig till investerare hemmahörande i Sverige.

Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda Informationsmemorandum. Aktierna i Upgrade är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan. Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", ”bedömer”, "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.