Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Luxbright AB

Luxbright AB (Luxbright eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner (TO1). Totalt nyttjades 8 726 778 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 67 av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget ca 5,8 MSEK före emissionskostnader. 

Teckningsperioden löpte mellan den 14 – 28 februari 2022 och teckningsoptionerna emitterades i samband med Bolagets emission av units under fjärde kvartalet 2020. Tre (3) teckningsoptioner berättigade till teckning av en (1) ny aktie.

Totalt nyttjades 8 726 778 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 67 procent av alla utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 2 908 926 aktier till den fastställda teckningskursen om 2,00 SEK. Nyttjandet av teckningsoptionerna medför att antalet aktier ökar från 29 898 511 till 32 807 437. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från utnyttjande av teckningsoptionerna till cirka 8,9 procent.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut till Luxbright i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Alm, VD
Telefon: +46 (0)70 261 20 11
E-mail: mats.alm@luxbright.com

OM LUXBRIGHT
Luxbright är ett teknikföretag med fokus på att utveckla och kommersialisera en ny generations röntgenrör. Genom patenterad teknik erbjuder Bolaget innovativa röntgenrör, generatorer och framtida röntgensystem till internationella systemleverantörer för att kunna förbättra och skydda liv genom att möjliggöra skarpare röntgenbilder. Bolagets röntgenrör utgör ett kraftfullt, stabilt, och kostnadseffektivt alternativ till konventionella röntgenrör. Tekniken erbjuds i tre primära marknadssegment: industriell oförstörande provning (OFP), säkerhetsindustrin samt medicinsk radiologi. Bolaget har idag strategiska kunder och samarbetsavtal med globala tillverkare av röntgenutrustning och generatorer inom olika användnings- och affärsområden såsom industriell OFP, säkerhetsindustrin, medicinsk radiologi och forskning. Luxbrights vision är att förse marknaden med de mest efterfrågade lösningarna för röntgenstrålning.
 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser
Tel: 0-8528 00 399
Email: info@fnca.se