Utnyttjande av övertilldelningsoption i SLP och avslutande av stabiliseringsperiod

Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea” och tillsammans med Carnegie ”Joint Global Coordinators”) har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 3 623 188 B-aktier i Swedish Logistic Property AB (”SLP” eller ”Bolaget”), varigenom SLP beslutat om nyemission av 3 623 188 B-aktier. Stabiliseringsperioden har därmed avslutats och inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om teckning av B-aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt efterföljande notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm har Carnegie haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på B-aktien på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med hänsyn till kursutvecklingen avseende Bolagets B-aktier har Carnegie valt att avsluta stabiliseringsperioden i förtid.

I samband med Erbjudandet ställde Bolaget ut en övertilldelningsoption till Joint Global Coordinators, som berättigar Carnegie att teckna upp till 3 623 188 nya B-aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet B-aktier som omfattades av Erbjudandet i syfte att täcka övertilldelning i Erbjudandet. Joint Global Coordinators har idag påkallat övertilldelningsoptionen i dess helhet.

Som en följd av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har SLP beslutat om nyemission av 3 623 188 B-aktier (till en teckningskurs motsvarande tecknings­kursen i erbjudandet om 27,00 kronor per B-aktie) varefter det totala antalet utestående aktier i SLP uppgår till 180 709 508 (varav 55 477 965 A-aktier och 125 231 543 B-aktier). Erbjudandet har därmed omfattat totalt 27 777 778 nyemit­terade B-aktier inklusive övertilldelade B-aktier.

För att facilitera leverans av B-aktier i Erbjudandet har Skandrenting AB, som kontrolleras av styrelseordförande Erik Selin, och Fridam Fastigheter AB, som kontrolleras av verkställande direktör Peter Strand, lånat ut 3 623 188 B-aktier i Bolaget till Carnegie. De utlånade B-aktierna kommer att återlämnas omedelbart efter registreringen av de nyemitterade B-aktierna som omfattas av övertilldel­ningen.

Efter övertilldelningsoptionens utnyttjande och registrering av nyemissionen fördelas Bolagets utestående aktier enligt följande:

A-aktier
(antal)
B-aktier
(antal)
Totalt antal aktier Totalt antal röster
55 477 965 125 231 543 180 709 508 402 621 368

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, den 7 april 2022, kl. 08.00 CEST.

För ytterligare information:
Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705-881 661

Om SLP – Swedish Logistic Property
SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighets­bestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 660 000 kvm. SLP:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om SLP: slproperty.se

Viktig information:

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av SLP i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. SLP avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett prospekt avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmed­delande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Carnegie och Nordea är finansiella rådgivare till och agerar uteslutande för Bolaget, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Carnegie och Nordea kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som Carnegie och Nordea erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om SLP anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför SLP:s kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informa­tionen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II (den ”Positiva målmarknaden”); och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II. Distributörer bör notera att: priset på aktierna i Bolaget kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Bolaget inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd, och att en investering i aktierna i Bolaget endast är lämplig för investerare som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Omvänt är en investering i aktierna i Bolaget inte lämplig för investerare som behöver fullständigt kapitalskydd eller full återbetalning av investerat belopp, inte kan bära någon risk eller som kräver garanterad avkastning eller förutsebar avkastning (den ”Negativa Målmarknaden”, och tillsammans med den Positiva Målmarknaden, ”Målmarknaden”).

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Bolaget. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna i Bolaget samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.