Valberedning inför årsstämma på Diagonal Bio AB 2023

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm First North: DIABIO) meddelar att Bolagets valberedning inför årsstämma 2023 har fastställts.

Enligt de principer för inrättande av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska utseende av valberedning ske senast sex månader före den ordinarie bolagsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning som ska bestå av representanter från bolagets tre största aktieägare per den 30 september. Om någon av dessa aktieägare skulle avstå från möjligheten att utse en representant, ska den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största innehavet tillfrågas. Skulle någon ägare blivit större än den minsta representanten intill en tidpunkt två månader före stämman kan denna påkalla att ta plats i valberedningen och den minsta utgå. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lägga fram förslag avseende val av ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, i förekommande fall val av revisor, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningens förslag skall presenters i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen kan belasta bolaget med nödvändiga kostnader och utlägg som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode för arbete utgår inte till valberedningens ledamöter.

Valberedningen inför ordinarie årsstämma 2023 är utsedd och består av: 

  • Ordförande: Kushagr Punyani, eget innehav 
  • Johan Källstrand, representerar Acantor Holding AB
  • Edvard Hall, eget innehav
  • Eva Nilsagård – adjungerad, ordförande Diagonal Bio AB

För ytterligare information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com 
Hemsida: www.diagonalbio.com 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolagets vision är att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.