VARBERGS SPARBANK AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023 – KVARTAL 4

• Räntenettot har nått toppen i och med höjningen av styrräntan i slutet av september
• Lägre provisioner för förmedlade lån pressar provisionsnettot…
• … medan intäkter från fond- och försäkringsvolymer däremot bidrar till stabilitet i detsamma
• Ökad bemanning ökar personalkostnaderna något
• Högre IT-kostnader kopplat till utvecklingsprojekt
• Ökad manuell justering leder till höjd kreditreserv
• Framgångsrik emission av grönt MTN-lån om 450 mkr
• God finansiell styrka – Kapitalrelationen 37,14 % och likviditetstäckningskvot 502%

Även 2023 präglades av en osäker omvärld med fortsatt krig i Europa, en ny konflikt i Mellanöstern, hög inflation och stigande räntor. Läget har under året satt press på såväl företag och privatpersoners ekonomi, trots det är det min bild att Varberg klarat sig något bättre än jämförbara orter. Mot slutet av året kom positiva signaler om en dämpad inflationstakt och utsikter om sjunkande räntor.

Varbergs Sparbanks resultat för 2023 är mycket starkt och består av två huvudkomponenter, dels resultatet från vår bankverksamhet, dels resultatet från vår finansförvaltning. Resultatet från bankrörelsen består bland annat av räntenettot (skillnaden mellan in- och utlåningsräntan), Varbergs Sparbank har till skillnad från det stora flertalet banker valt att inte öka denna marginal, istället har vi höjt in- och utlåningsräntorna parallellt. Resultatet från Finansförvaltning har ökat kraftigt under året vilket hänger samman med avkastningen på bankens egna medel, stigande börser och räntor har bidragit starkt. Varbergs Sparbank har en mycket stark finansiell ställning och motståndskraft, det är en trygghet för både våra kunder och samhället vi verkar i.

En hög kundnöjdhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva en långsiktig och framgångsrik bankverksamhet. Vi har under året satsat både personella och ekonomiska resurser för att öka kundnöjdhet för både privat- och företagskunder. Bemanningen i våra kundtjänster har ökat för snabbare och bättre service till våra kunder, vi har infört ett effektivare bemanningssystem som möjliggör för oss att allokera resurser dit de för stunden behövs bäst. Till min stora glädje har vi i kundnöjdhetsmätningar sett att våra kunder uppskattar de förändringar vi gjort, vi fortsätter att utveckla banken med insikt från dessa undersökningar. Jag vill också lyfta fram att Varbergs Sparbank i Brilliants ranking av Sveriges bästa kundservice har hamnat på plats 1-3 bland 120 deltagare i Finansbranschen.

Tillsammans med Swedbank bygger och utvecklar vi framtidens IT-stöd för våra kunder och Varbergs Sparbank. Vi har under året sett flera leveranser av system som ökar tillgänglighet, säkerhet och användarvänlighet för både kunder och medarbetare och takten ökar under 2024. Vi vill att det ska vara enkelt, tryggt och säkert att vara kund i Varbergs Sparbank.

I bankbranschen är förtroende en av de avgörande faktorerna, därför är det mycket glädjande att våra kontrollfunktioner som Intern- och externrevision tillsammans med riskkontroll och compliance ger banken mycket goda vitsord. 

Mot slutet av 2023 börjades vi att se positiva tecken, inflationen tycks vara bekämpad, signaler om sjunkande räntor och en allmänt mer positiv syn på framtiden. Vi pratar med företagskunder som börjar fundera på kommande investeringar och privatkunder som vill bygga nytt eller flytta, kanske är det de första tecknen på en vändning. Hur som helst står Varbergs Sparbank väl rustade för att möta 2024 med en kapitalrelation som saknar motstycke, en stark likviditet och en organisation som är redo att möta och göra affärer med nya och befintliga kunder.

Vi ser fram mot 2024 som vi tror blir ett ännu bättre år för Varberg, våra kunder och Varbergs Sparbank.

Informationen är sådan som Varbergs Sparbank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-09 08:29 CET.

Bo Liljegren
Verkställande direktör
+46 (0)340-66 61 00
bo.liljegren@varbergssparbank.se