Verisec genomför en riktad nyemission om 335 500 aktier och tillförs härigenom cirka 40,3 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Verisec AB (publ) (”Verisec” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2018, beslutat om en riktad kontant nyemission om 335 500 aktier till en teckningskurs om 120 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 40,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen har tecknats av ett flertal svenska institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, Svolder, Merlinum och Swedbank Robur. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning samt att diversifiera aktieägarbasen med välrenommerade institutionella investerare.

Hösten 2016 inledde Verisec en satsning på att skapa en globalt skalbar plattform för elektronisk identifiering. I samband med detta säkrades kapital för uppbyggnaden av tjänsten i och med en riktad nyemission till Swedbank Robur. I augusti 2017 lanserades tjänsten och den 17 januari 2018 blev Freja eID+ Sveriges första mobila e-legitimation som fått statliga E-legitimationsnämndens godkännande för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Den kommersiella lanseringen av Freja eID har varit framgångsrik och redan har ett flertal företag och myndigheter tecknat avtal för att använda den nya e-legitimationen. Med den aktuella nyemissionen säkras nästa steg i etableringen av Freja eID.

Med anledning av nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 335 500 aktier till 4 771 833 aktier och aktiekapitalet ökar med cirka 52 422 kronor till cirka 745 599 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 7,0 procent baserat på det totala antalet aktier i Verisec vid tiden för nyemissionen. Teckningskursen på 120 kronor per aktie har fastställts efter förhandlingar med externa investerare och innebär en, enligt styrelsens bedömning, marknadsmässig emissionsrabatt om cirka 3,2 procent mot aktiens stängningskurs på Nasdaq First North Premier den 5 juni 2018.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Elektroniska identiteter är fundamentala i digitaliseringen och med Freja eID har vi skapat en tjänst som ger användaren tillbaka kontrollen över sitt digitala liv. Samtidigt ger den alla onlinetjänster, företag och myndigheter en internationellt skalbar metod för att etablera säkra och pålitliga relationer med sina användare. Vi är bara i början av denna resa och med Freja eID ligger vi i den absoluta framkanten vad gäller tjänster kring elektronisk identifiering. Med en stärkt kassa och med ytterligare ett antal starka institutionella ägare ombord har vi nu tagit nästa viktiga steg i uppbyggnaden av vår plattform.”

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat DNB Markets som finansiell rådgivare, samt Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018 kl. 19:30 CET.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com