Vicore beslutar om en kvittningsemission om 87 686 aktier som del av milstolpesersättning

  • Milstolpesersättning till samarbetspartners i samband med att första patienten doserats med C106.
  • Engångsbetalning till bolagets samarbetspartners Emeriti Bio och HaLaCore Pharma om totalt ca 6 MSEK, varav 3 MSEK i kontant ersättning och 87 686 nyemitterade aktier i Vicore motsvarande ca 3 MSEK.

Göteborg den 17 juni 2022 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (“Vicore”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), har idag beslutat om en kvittningsemission av 87 686 aktier och betalning av 3 MSEK till samarbetspartners för start av fas 1-studie med C106.

I samband med att första patienten doserats kommer Emeriti Bio och HaLaCore Pharma tillsammans erhålla en engångsbetalning om totalt ca 6 MSEK, fördelat mellan 3 MSEK i kontant ersättning och 87 686 nyemitterade aktier i Vicore motsvarande ca 3 MSEK, varför styrelsen idag beslutat om nyemission av 87 686 aktier riktad till Emeriti Bio och HaLaCore Pharma.

Nyemissionen av aktierna sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 maj 2022. Betalning för aktierna sker medelst kvittning av fordran på bolaget. Antalet aktier har baserats på en aktiekurs om cirka 34,21 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktien under de föregående fem handelsdagarna före dosering av första patienten (8 juni 2022 till och med 14 juni 2022). Nyemissionen innebär att antalet aktier i Vicore ökar med 87 686 aktier, från 71 760 293 till 71 847 979. Aktiekapitalet ökar med cirka 43 843,00 kronor, från cirka 35 880 147,15 SEK till cirka 35 923 990,15 kronor. Nyemissionen innebär en utspädning om drygt 0,12 procent baserat på det totala antalet aktier i Vicore efter nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Jeppsson, CFO
Telefon: +46 70 553 14 65
E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl 10:30 CET.