Vicore Pharma har genomfört en riktad nyemission om cirka 125 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA I NÅGON JURISDIKTION.

Göteborg, 13 november 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma” eller ”Bolaget”), offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 7 800 000 aktier, motsvarande cirka 125 miljoner kronor. På grund av stark efterfrågan utökades antalet aktier som omfattades av nyemissionen med 800 000 jämfört med det antal aktier som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 12 november 2019. Nyemissionen tecknades av svenska och internationella institutionella investerare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments, HealthCap och Swedbank Robur.

Styrelsen för Vicore Pharma har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 12 november 2019, beslutat om en riktad nyemission av 7 800 000 aktier till en teckningskurs om 16 SEK per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer tillföras cirka 125 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställt genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, och motsvarar cirka 1,5 procent rabatt jämfört med stängningskursen för Vicore Pharmas aktie på Nasdaq Stockholm den 12 november 2019.

Vicore Pharma avser att använda emissionslikviden till att finansiera (i) Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelsprogrammet VP01 inklusive en öppen förlängningsstudie i fas II i anslutning till den planerade fas II-studien inom idiopatisk lungfibros (IPF) och förberedelser för en pivotal studie i samma indikation, (ii)  Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelsprogrammet VP02 genom en fas Ib-studie, (iii) preklinisk utveckling av nya uppföljningsmolekyler till VP01 (C21), och (iv) för allmänna bolagsändamål.

 Vicore Pharma har återigen erhållit ett stort intresse från investerare av hög kvalitet. Denna finansiering är viktig för den fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsutvecklingsprogram VP01 och VP02. Den gör det möjligt för oss att fortsätta att arbeta enligt den plan vi fastlagt för att uppnå värdeskapande milstolpar”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera utveckling av Bolagets projekt. Nyemissionen kommer medföra en utspädning om cirka 15,5 procent. Genom nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 7 800 000 från 42 374 714 till 50 174 714. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 899 999,96 SEK från cirka 21 187 356,79 SEK till cirka 25 087 356,76 SEK.

I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, iaktta en lock-up-period om 90 dagar efter likviddagen avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har HealthCap VII L.P. samt Bolagets styrelse och ledningsgrupp åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under lock-up-perioden om 90 dagar från likviddagen. Under lock-up-perioden kan Bolagets ledning komma att utnyttja optioner mot aktier inom ramen för Bolagets personaloptionsprogram 2016 med sista dag för utnyttjande den 3 januari 2020. Om Nina Carlén (Chief Administrative Officer) utnyttjar optioner mot aktier kan Nina Carlén därefter komma att avyttra upp till 30 000 aktier för att täcka utgifter som uppstått i samband med utnyttjandet av optionerna och för att tillgodose individuell skattskyldighet.

Bolaget har anlitat DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners som Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 08:00.

 

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt systemisk skleros (”SSc”). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på IPF- respektive SSc-patienter förväntas initieras under andra halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Vicore Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Vicore Pharma har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.