Vicore Pharma avser att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, STORBRITANNIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I VICORE PHARMA I NÅGON JURISDIKTION.

Göteborg, 12 november 2019 – Vicore Pharma Holding AB (publ) (”Vicore Pharma” eller ”Bolaget”), offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission till institutionella investerare om cirka 7 miljoner aktier. HealthCap VII L.P., som representerar cirka 27,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro-rata-andel i nyemissionen.

Vicore Pharma avser att använda den potentiella emissionslikviden till att finansiera (i) Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelsprogrammet VP01 inklusive en öppen förlängningsstudie i anslutning till den planerade fas II-studien inom idiopatisk lungfibros (IPF), (ii)  Bolagets fortsatta utveckling av läkemedelsprogrammet VP02 genom en fas Ib-studie, och (iii) för allmänna bolagsändamål.

Nyemissionen avses att genomföras genom en så kallad ”accelererad bookbuilding-process” som påbörjas omedelbart. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq Stockholm öppnar klockan 09:00 den 13 november 2019. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget i samråd med dess finansiella rådgivare. Bolaget kommer att informera om utfallet av nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Nyemissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 15 maj 2019. Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera utveckling av Bolagets projekt. Nyemissionen förutsätter att Vicore Pharmas styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar om att emittera aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019.

I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, iaktta en lock-up-period om 90 dagar efter likviddagen avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har HealthCap VII L.P. samt Bolagets styrelse och ledningsgrupp åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under lock-up-perioden om 90 dagar från likviddagen. Under lock-up-perioden kan Bolagets ledning komma att utnyttja optioner mot aktier inom ramen för Bolagets personaloptionsprogram 2016 med sista dag för utnyttjande den 3 januari 2020. Om Nina Carlén (Chief Administrative Officer) utnyttjar optioner mot aktier kan Nina Carlén därefter komma att avyttra upp till 30 000 aktier för att täcka utgifter som uppstått i samband med utnyttjandet av optionerna och för att tillgodose individuell skattskyldighet.

Bolaget har anlitat DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners som Joint Bookrunners och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: +46 70 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com 

Hans Jeppsson, CFO, tel: +46 70 553 14, hans.jeppsson@vicorepharma.com 

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 17:31.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Vicore Pharma i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Vicore Pharma har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (”IPF”) samt diffus systemisk skleros (”dSSc”). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en ”IMiD”). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på IPF- respektive dSSc-patienter förväntas initieras under andra halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas starta 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.