Vid årsstämman i Rid Trav & Western AB den 21 april 2020 fattades följande beslut, samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och som beskrivs i detalj i stämmohandlingarna:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019-04-01 – 2019-12-31.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske, samt att allt av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i Bolaget, 2 554 904 SEK, överförs i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019-04-01 till 2019-12-31.

Till styrelseledamöter valdes för tiden intill slutet av nästa årsstämma Cecilia Hollerup, Ellinor Örtegren Johansson, Magnus Axelsson och Daniel Karlsson. Till ordförande valdes Cecilia Hollerup.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 90 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 45 000 SEK per ledamot.

Revisor

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG, med auktoriserad revisorn Johan Andersson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B i bolaget, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Nyemission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelse till aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion samt att möjliggöra en breddning av aktieägarkretsen.

Antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 40% av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson
Verkställande direktör
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11

daniel@hastkallaren.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2020-04-21 kl.14:40

 Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME. 

Hästkällaren Rid Trav & Western AB  är verksamt inom detalj- och internethandel.

Hästkällaren Rid Trav & Western AB är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.