Viking Supply Ships AB genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 101 MSEK

Press release 

12 augusti 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE KUNNA VARA I STRID MED GÄLLANDE LAGAR ELLER REGLER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Viking Supply Ships AB (“Viking Supply Ships” eller “Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för Viking Supply Ships aktieägare om cirka 101 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från Bolagets huvudägare Kistefos AS (genom helägt dotterbolag) (”Kistefos”). En kallelse till extra bolagsstämma med förslag till beslut om bland annat Företrädesemissionen kommer att offentliggöras inom kort.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämman som kommer att hållas den 13 september 2021. Den som på avstämningsdagen den 23 september 2021 är aktieägare i Viking Supply Ships har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen om cirka 101 MSEK före emissionskostnader[1].

  • Innehav av åtta (8) aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier (dvs. teckningsrelation 3:8).
  • Teckningskursen har fastställts till 29 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021.
  • Företrädesemissionen är fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från Bolagets huvudägare Kistefos.
  • Företrädesemissionen syftar till att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov till och med den 31 december 2022.

Bakgrund och motiv

Viking Supply Ships verksamhet är fokuserad inom offshore och isbrytning, primärt i Arktiska och subarktiska områden samt Nordsjön. Som en av få aktörer i marknaden har Viking Supply Ships kompetens att utföra operationer i is och där det råder svåra väderförhållanden. Efter försäljningen av tre isbrytare som genomfördes 2018 har Bolaget haft en tillfredställande finansiell ställning, med en balansräkning utan räntebärande skulder. År 2020 drabbade COVID-19-pandemin oljemarknaden och oljepriserna sjönk, vilket resulterade i ohållbart låga priser och utnyttjande av Bolagets fartyg. COVID-19 bedöms, enligt Bolaget, sannolikt fortsatt ha en betydande inverkan på den ekonomiska aktiviteten och oljemarknaden under 2021. COVID-19-pandemin och de negativa effekter den har haft på de marknader som Bolaget verkar inom, har kraftigt påverkat Bolagets intjäning vilket även har inneburit negativa kassaflöden under perioden. Bolaget har kontinuerligt genomfört kostnadsreducerande initiativ för att bibehålla likviditet.

Det har under 2021 skett en stark återhämtning i stora delar av världsekonomin, dock har den marknad som Bolaget verkar inom inte återhämtat sig lika snabbt, framför allt beroende på de långa planeringscykler som kännetecknar den kapitalintensiva olje- och gasindustrin. Viking Supply Ships bibehåller dock en långsiktigt positiv syn på offshoreindustrin.

Som tidigare återgetts har Bolaget sett en risk att behöva vidta åtgärder för att stärka likviditeten under 2021 med anledningen av den utdragna marknadsnedgången. Företrädesemissionen syftar till att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov. 

Användning av emissionslikviden

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 101 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen, vilka förväntas uppgå till cirka 3 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen beräknas således uppgå till cirka [98] MSEK.

Viking Supply Ships har för avsikt att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att säkerställa Bolagets rörelsekapitalbehov vilket består i att finansiera negativa kassaflöden från verksamheten till och med den 31 december 2022 och i andra hand, i den mån överskott uppstår, för att positionera Bolaget inför framtida möjligheter både inom existerande och nya verksamhetsområden.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen i Viking Supply Ships föreslår idag att extra bolagsstämman den 13 september 2021 beslutar om Företrädesemissionen. Den som på avstämningsdagen den 23 september 2021 är registrerad som aktieägare i Viking Supply Ships äger rätt att med företräde teckna A- och B-aktier i Företrädesemissionen. Innehav av åtta (8) aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier (dvs. teckningsrelation 3:8). A-aktier ger teckningsrätter som berättigar till teckning av A-aktier (TR A) och B-aktier ger teckningsrätter som berättigar till teckning av B-aktier (TR B). Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Företrädesemissionen innebär att Viking Supply Ships aktiekapital ökas med högst 101 434 692 SEK genom utgivande av högst 3 497 748 nya aktier, varav högst 170 643 är A-aktier och högst 3 327 105 är B-aktier.

Teckning ska ske under perioden från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021.

Teckningskursen har fastställts till 29 SEK per aktie[2], vilket innebär att Företrädesemissionen, om den fulltecknas, tillför Viking Supply Ships sammanlagt cirka 101 MSEK före emissionskostnader.[3]

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 27,3 procent[4], men kan ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter som berättigar till teckning av B-aktier (TR B) beräknas ske på Nasdaq Stockholm från och med den 27 september 2021 till och med den 6 oktober 2021.

Om inte samtliga nya aktier tecknas genom nyttjande av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. Aktier ska därvid i första hand erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådana personer har tecknat i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt erbjudas till andra som har tecknat aktier utan företrädesrätt (allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare). Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas Bolagets huvudaktieägare Kistefos, som har garanterat Företrädesemissionen enligt särskilt avtal med Bolaget.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds under förutsättning att extra bolagsstämman den 13 september 2021 beslutar att genomföra Företrädesemissionen.

Erhållna tecknings- och garantiåtaganden samt röstningsåtaganden

Kistefos (genom sitt helägda dotterbolag Viking Invest AS) – som innehar 78,3 procent av aktiekapitalet och 74,7 procent av rösterna i Viking Supply Ships – har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har Kistefos (genom sitt helägda dotterbolag Viking Invest AS) åtagit sig att garantera resterande belopp. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad. Som kompensation för Kistefos garantiåtagande har Bolaget åtagit sig att betala cirka 1,5 MSEK, motsvarande 7 procent av Kistefos maximala garantiåtagande, till Kistefos (”Garantiprovisionen”). Garantiåtagandet är villkorat av att Bolaget genomför Företrädesemissionen. Bolagets och Kistefos gemensamma avsikt är att Garantiprovisionen ska betalas genom en riktad kvittningsemission av B-aktier till Kistefos. Kistefos har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen och andra nödvändiga beslut på extra bolagsstämman den 13 september 2021.

Indikativ tidplan

13 september 2021

Extra bolagsstämma fattar beslut om att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen
21 september 2021 Sista handelsdag för Viking Supply Ships-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
22 september 2021 Första handelsdag i Viking Supply Ships-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
23 september 2021 Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen
Omkring den 23 september 2021 Offentliggörande av prospekt
27 september – 11 oktober 2021 Teckningsperiod
27 september – 6 oktober 2021 Handel med teckningsrätter som berättigar till teckning av B-aktier (TR B) äger rum på Nasdaq Stockholm
27 september 2021 till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket Handel med BTA avseende B-aktier (BTA B)
15 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma den 13 september 2021 med förslag till beslut om bland annat Företrädesemissionen, den riktade kvittningsemissionen till Kistefos avseende garantiprovision, minskning av bolagets aktiekapital, fondemission samt justeringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. En kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Viking Supply Ships i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige och legal rådgivare är Advokatfirman Schjødt.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Trond Myklebust, VD, tfn +47 95 70 31 78 e-mail trond.myklebust@vikingsupply.com 

Morten G. Aggvin, CFO, tfn +47 41 04 71 25, e-mail morten.aggvin@vikingsupply.com

Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 kl. 14:45 CET.

KORT OM VIKING SUPPLY

Viking Supply Ships AB är ett världsledande bolag inom offshore- och isbrytartjänster, med verksamhet huvudsakligen i de arktiska och sub-arktiska områdena. Bolaget utför även verksamheten och hanteringen av de fem isbrytare som ägs av den svenska staten (Sjöfartsverket). Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Viking Supply Ships i någon jurisdiktion, varken från Viking Supply Ships eller från någon annan.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle kunna stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registrering sker i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("US Securities Act"), eller med stöd av undantag från registreringsskyldighet enligt US Securities Act. De värdepapper som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act eller enligt värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas, tas upp, vidareförsäljas, överföras eller levereras i USA, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringsskyldighet enligt US Securities Act och enligt eventuella tillämpliga värdepapperslagar i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att ske något erbjudande till allmänheten i USA av de värdepapper som omnämns häri.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", ”ska”, "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i denna utgåva genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Otillbörligt beroende bör inte läggas på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

[1] Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 3 MSEK.

[2] Inför Företrädesemissionen kommer aktiernas kvotvärde att sänkas genom en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier. När Företrädesemissionen genomförs har aktierna ett kvotvärde om 29SEK per aktie , vilket är detsamma som teckningskursen.

[3] Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 3 MSEK.