Villkor för nyemission i Taurus Energy AB

Taurus Energy AB (publ) genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår mellan den 19 december 2017  – 5 januari 2018. Notera att teckningstiden är ändrad från styrelsens ursplrungliga förslag. 

Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget cirka 14 MSEK. Nyemissionen som genomförs under perioden 19 december 2017  – 5 januari 2018.

Emissionslikviden avses användas primärt för finansiering av det fortsatta arbetet med kunder och tester, främst med Quad County Corn Processors och Syngenta,

samt till finansiering av pågående och nya forsknings- och samarbetsprojekt, underhåll av patentportföljen och för att försäkra bolagets uthållighet.

I årsstämmokommuniké 8 december gick information ut om att 1 tecknigsrätt ger rätt till 1 aktie. Detta är felaktigt och korrekt information är att 8 teckningrätter ger rätt till 1 aktie .

Vänligen observera att

Villkor och tidsplan för företrädesemissionen

  • Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt.
  • För varje aktie serie A i Taurus Energy som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie A. För varje aktie serie B i Taurus Energy som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt serie B. Åtta (8) teckningsrätter i respektive serie berättigar till teckning av en (1) ny aktie serie A eller serie B.
  • Teckningskursen uppgår till 1,30 kr per aktie oavsett serie.
  • Nyemissionen omfattar högst 496 788 aktier serie A respektive 10 263 864 aktier serie B.
  • Teckningstiden är 19 december 2017 till och med den 5 januari 2018.
  • Handel med teckningsrätter serie B kommer att ske på Aktietorget under perioden 19 december 2017 till och med den 3 januari 2018. · Handel med BTA B kommer att ske på Aktietorget från och med den 19 december 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär en ökning, vid full teckning, av aktiekapitalet med högst 645 639,12 kr, från 5 165 113,38 kr till 5 810 752,55 kr, genom nyemission av högst 496 788 aktier serie A respektive 10 263 864 aktier serie B, envar med ett kvotvärde om 0,06 kr.

Memorandum och anmälningssedel
Anmälningssedel samt Memorandum kan från och med den 18 december 2017 laddas ner från www.taurusenergy.eu samt www.eminova.se . Det går även att anmäla om teckning digitalt via www.eminova.se .

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB, 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu