Zenergy AB genomför företrädesemission om 48,8 MSEK för att intensifiera och införliva projektutveckling i egen regi

och därmed äga värdekedjan från början till slut.

Styrelsen för Zenergy AB (publ) (”Zenergy” eller ”Bolaget”) har den 21 maj 2018, baserat på bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2018, beslutat om en företrädesemission av aktier (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Zenergy 48,8 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen i sammandrag

  • Aktieägare ska ges företrädesrätt att teckna 1 ny B-aktie per 1 befintlig B-aktie det vill säga en teckningsrelation om 1:1.
  • Emissionskursen är 1,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst 48,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Företrädesemissionen är säkerställd upp till 55 procent (27,1 MSEK) genom garantiåtagande på 25 MSEK och teckningsförbindelse om 2,1 MSEK. Ersättning för garantiåtagande utgår med 10% kontant alternativt om utrymme finnes i emissionen kan ersättning utgå i form av aktier och uppgår då till 12% som då kvittas. För teckningsförbindelse utgår ingen ersättning.
  • Avstämningsdag för rätten att delta i Nyemissionen är den 1 juni 2018.
  • Likviden från nyemissionerna är avsedd att användas till främst i produkter för leasingmarknaden samt investeringar i förädlingsprojekt samt egenägda bostäder och skolor för uthyrning.

Bakgrund och motiv  

Nyemissionslikviden kommer skapa förutsättningar för Zenergy att verka och ta andelar av den starka efterfrågan som idag finns på bostäder i form av hyresrätter och skolor i Sverige och övriga Skandinavien. Zenergy ser en möjlighet att kunna ta en position på den stora uthyrningsmarknaden av skolor och andra samhällsnyttiga lokaler. Av den anledningen har Styrelsen i Zenergy AB tagit ett strategiskt viktigt beslut att intensifiera och införliva projektutveckling i egen regi för att äga värdekedjan från början till slut.

Avsikten är att identifiera och förvärva byggrätter, projektera och rita attraktiva bostadslösningar byggt på det standardiserade koncept som Zenergy utvecklat ihop med K-Fastigheter. Strategin innebär att Zenergy i framtiden inte enbart kan erbjuda marknaden attraktiva bostadsenheter utan även fullt färdiga flerfamiljshus och skolor.

Zenergys potentiella kunder består till stor del av kommuner och landsting men även fastighetsbolag. Dessa potentiella kunder önskar hyra produkterna på mellan 3 och 10 år med möjlighet att förlänga avtalet.

Nyemissionslikviden skall också användas för att klara den kommande bedömda expansionen som föreligger för Zenergy och dess produkter.

Preliminär tidplan (angivna datum avser 2018)  

Onsdag 30 maj                               Sista dag för handel inkl. teckningsrätt

Torsdag 31 maj Beräknad dag för offentliggörande av Prospekt

Torsdag 31 maj                              Första dag för handel exkl. teckningsrätt

Fredag 1 juni Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt
Måndag 4 juni Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter startar
Torsdag 14 juni Handel med teckningsrätter avslutas
Måndag 18 juni Teckningsperioden avslutas
Torsdag 21 juni Offentliggörande av utfall av Nyemissionen

Villkor för Nyemissionen  

Zenergys aktiekapital uppgår före Nyemissionen till 7 152 086,01 SEK fördelat på 32 509 477 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,22 SEK. Nyemissionen avser högst 32 509 477 aktier.

Sammantaget kan Zenergy således komma att emittera upp till 32 509 477 aktier.

En (1) befintlig B-aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) B-aktie.

Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie.

Rådgivare  

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Zenergy i nyemissionen.

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Zenergy. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Zenergy kommer endast att ske genom det prospekt som Zenergy kommer att offentliggöra i anledning av de avsedda emissionerna.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Zenergys aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Zenergy anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Zenergy inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33

E-post: olle.magnusson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter är värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning under 2018.

Handelsbeteckningen för aktien på AktieTorget är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589. 

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se