NeuroVive Pharmaceutical AB Delårsrapport januari – mars 2018

Framgångsrik företrädesemission

Verksamheten

Väsentliga händelser januari – mars 2018

 • NeuroVive beslutade om företrädesemission för fortsatt utveckling av bolagets läkemedelsprojekt efter aktieägarestöd vid extra bolagsstämma.
 • Bolaget rapporterade positiva effektdata i en experimentell modell och därmed ett genombrott för projektet NVP025 inom mitokondriell myopati.
 • NeuroVive presenterade bolagets verksamhet på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.
 • Bolaget presenterade sin NASH-forskning vid den andra årliga H.C. Wainwright NASH Investor Conference.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • NeuroVive genomförde en övertecknad företrädesemission.
 • Bolaget rapporterade att den sista patienten hade rekryterats till den första kliniska KL1333 fas I-studien.
 • KL1333 tilldelades särläkemedelsklassificering i USA av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
 • NeuroVive presenterade ett samarbete med TRACK-TBI, ett nätverk av världsledande forskare inom traumatisk hjärnskada (TBI).
 • NeuroVive höll årsstämma den 27 april i Lund.
 • NeuroVive och Yungjin rapporterade positiva resultat från den första kliniska fas I-studien med KL1333 och banar därmed väg för fortsatt klinisk utveckling.

Finansiell information

Första kvartalet (januari-mars 2018)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (27) KSEK och övriga rörelseintäkter till 174 (63) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -13 053 (-21 390) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,25 (-0,40) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,25 (-0,40) SEK

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.

** Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång

Den fullständiga rapporten finns bifogad nedan.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08:30.

För mer information, kontakta:

Daniel Schale, kommunikationsdirektör

+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).