Beslut om fortsatt notering

En grupp investerare, anförda av den danska corporate finance firman UCCU, har förklarat sig beredda att tillskjuta 3 000 TSEK till FXI mot erhållande av 6 000 000 aktier, dvs ca 58 procent av aktier och röster i bolaget. Erbjudandet innebär sålunda ett pris om 0,50 SEK per aktie. Eftersom aktierna placeras ut hos UCCU:s kunder kommer ingen enskild aktieägare att nå upp till gränsen för budplikt.

Härtill kommer att investerarna önskar att a) Lars Erikssons fordran på FXI om 500 TSEK konverteras till aktier till samma kurs, dvs 0,50 SEK per aktie b) option att förvärva ytterligare 3 000 000 aktier om 18 månader för ett lösenpris om 2 SEK per aktie, c) ett optionsprogram för ledande befattningshavare om totalt högst 2 500 000 aktier med lösenkurs 2 SEK om 18 månader samt d) option till ett av Michal Kliman utsett bolag att teckna 1 653 266 aktier om 24 månader till kurs 3,50 SEK per aktie (motsvarar ca 10 procent om alla optioner löses). 

Investerarna föreslår att styrelsen kompletteras med tre personer, varav Michal Kliman är en, samt att Johan Wiklund kvarstår som styrelseordförande. Michal Kliman är vd för FXI:s samarbetspartner Valor. Valor är ett slovakiskt kapitalförvaltningsbolag registrerat hos den slovakiska motsvarigheten till Finansinspektionen.

Den nya styrelsen avser att utse ny vd för FXI. Lars Eriksson och Carl-Henric Nilsson kommer då att avgå som styrelseledamöter. Lars Eriksson kommer dock även fortsättningsvis att ansvara för drift och utveckling av valutahandeln och handelsalgoritmen.

Erbjudandet är villkorat av Aktietorgets godkännande av fortsatt notering samt att FXI:s bolagsstämma beslutar i enlighet med förslaget.

UCCU ser positivt på möjligheterna att anskaffa kapital till FXI:s valutahandel.

FXI:s nuvarande styrelse tillstyrker investerarnas förslag eftersom detta är mest förenligt med bolagets och dess aktieägares intressen. Alternativet till den föreslagna lösningen är avnotering från Aktietorget och likvidation av bolaget. Mot denna bakgrund är det motiverat att ge viss rabatt på aktiens marknadspris.

Styrelsen avser kalla till bolagsstämma så snart Aktietorget godkänt att FXI kan vara fortsatt noterat efter det att de föreslagna ändringarna genomförts. 

Helsingborg 2018-05-22

För ytterligare information kontakta:

Lars Eriksson, VD                                                      Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 709 68 10 04                                             Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                              
E-post: lars.eriksson@fxi.se                                        E-post: johan.wiklund@fxi.se