Teckningsoptionsprogrammet från 2018 tecknat till 95,5% och FXI tillförs ytterligare ca 18,8Mkr

FX International genomförde hösten 2018 en nyemission som inkluderade en unit med en aktie och en option (TO1). Denna teckningsoptionsmöjlighet gick ut i fredags den 28/2-2020 och 95,5% av alla innehavare/investerare fullföljde sin investering och har tecknat sig för nya aktier i FXI som tillför ca 18,8MSEK till bolaget.

FX international är mycket positiva till att bolaget nu tillförts ytterligare pengar från våra ägare och vi har en plan som är mycket tydlig och det är att vi ska bli ett Fintech bolag att räkna med. Därför är det så klart mycket positivt att ha en god kassa. Våra planer förändras inte av detta men kan möjligen snabbas på en aning men våra mål är fortsatt desamma.

“Detta ger FXI en kassabehållning på över 30 miljoner kronor. Med ett så stort kapital i ryggen och en drift som närmar sig ett positivt resultat, då ger det naturligtvis FXI enorma möjligheter att vidta ytterligare steg mot vårt långsiktiga mål. En sak är säker, pengarna ska inte bara stå och dra ränta på kontot utan förvaltas väl.”, säger VD Ole Helland, FX International AB (publ.)

Listan på de som tecknat är begränsat transparent då bankerna är dominerande men FXI vill ändå delge informationen så öppet som möjligt och därför finner Ni nedan den lista som Partner Fondkommission delgett;

Namn                                        Antal nya aktier
Bengt Wahlström                             1.999
Carnegie                                   1.840.536
Aktieinvest                                       3.046
Länsförsäkringar                                 300
Handelsbanken                            453.956
Swedbank                                    786.840
Nordea                                             4.000
Skandia                                          12.000
Nordnet                                     2.197.314 *
Nordea                                                400
SEB (corpact)                              286.067
SEB (em.gr)                                 381.622
Avanza                                      2.388.119 **
Danske Bank                               200.000

Totalt 8.566.199 (Totalt 18.823.637,80 SEK)

* Inkluderar bland annat Styrelseordförande, Johan Olsson, och styrelseledamot, Hans Forsberg, på ca 67.000 aktier. ** Inkluderar bland annat Styrelseledamot Jonas Hagberg 44.000 aktier.

Genom emissionen/optionsinlösen ovan ökar bolagets aktiekapital från 6 074 896,50 till 8 213 946,25SEK och antalet aktier från 24 299 586 till 32 855 785. Utspädningseffekten blir något mindre än beräknat med ca 35,2% (mot 36,9% som kommunicerats vid full teckning tidigare) samtidigt som bolaget tillförs 18.823.637,80 SEK (vid full teckning hade bolaget tillförts ca 19,7MSEK) i nytt kapital före emission kostnader (ca 300kSEK).

”Jag är mycket glad att investerarna visat oss detta förtroende så att vi nått en så stor teckningsgrad. Detta trots en begränsad inlösen där endast de som aktivt tog beslut att teckna också fick göra det och att ingen kunde ta de icke tecknade optionerna och sälja dem vidare, vilket annars är vanligt. Det är ett positivt tecken att så många som 95,5% valt att aktivt teckna sig för nya aktier och önskat tillföra mer kapital till FXI. Vi är nu mycket starkt rustade för vidare utveckling av bolaget enligt den plan vi lagt och med vårt mål att snarast bli lönsamma och på allvar visa branschen fördelarna med AI.” säger Styrelseordförande, Johan Olsson, FX International AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som FX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020.

Mer information kommer att delges löpande via Cision, Spotlight, hemsida och via vårt nyhetsbrev. Anmäl gärna ditt intresse för denna information för att få löpande uppdateringar! Du gör det enklast på vår hemsida och/eller på Spotlight.

För ytterligare information kontakta:

Ole Helland, VD                                                                             
Tel: +46 (0) 793 37 67 91                                                            
e-post: ole.helland@fxi.se                                                           

FX International är ett svenskt FinTech-bolag vars verksamhet är algoritmisk handel och artificiell intelligens (AI). Bolaget har sedan 2007 handlat valutor med ett algoritmiskt dataprogram. Dataprogrammet använder avancerade kombinationer av tekniska indikatorer, analysmetoder och handelsregler för att skapa en optimal handelsstrategi. Bolaget har genom detta program bedrivit algoritmbaserad valutahandel med egen tillgångsmassa i kombination med belåning. Bolaget har sedan juni 2010 bedrivit handel i Genova FX, där Bolaget visat att den algoritmbaserade valutahandeln genererar avkastning på investerat kapital som slagit jämförbara index under denna tid.