FXI åter på Spotlight stockmarkets ordinarie lista

Spotlight har meddelat att FXI nu uppfyller alla noteringskrav och har återförts till ordinarie lista.

Beslutet är mycket positivt för bolaget och bolaget har nu resurser att genomföra nödvändigt förändringsarbete. Den nya ledningen har goda kontakter inom finansbranschen och den nya plattformen möjliggör att bolaget kan byggas för kraftig tillväxt.

Valors VD; Michal Kliman har tillträtt som styrelseledamot i FXI och han har som intention att Valor Global FX skall förvalta ett fondkapital om ca 100 MSEK.

Härtill kommer att Per Ivar Sollied tillträtt som VD i FXI. Han kommer att förstärka bolagets förmåga att anskaffa kapital till fonden.

Marknadsföringen av fonden och andra förvaltningsstrategier kommer att starta när ledningen presenterat en genomarbetad marknadsplan.

FXI har tillförts 3 MSEK i likvider samt 500 TSEK genom kvittning. Om det optionsavtal som träffats med ledning och investerare löses ut kommer bolaget att tillföras ytterligare högst 18 MSEK.

Bakgrund

Spotlight flyttade FXI till observationslistan den 17 april 2018 med förklaringen att företaget vid tidpunkten inte uppfyllde noteringskraven.

FXI genomförda en bolagsstämma den 12 juli 2018 varvid stämman beslutade om en riktad nyemission vilket tillförde 3 MSEK i likvider samt 500 TSEK genom kvittning. Bolagsstämman beslutade vidare att tillsätta fyra nya styrelseledamöter att jämte styrelseordföranden Johan Wiklund leda företagets verksamhet.

”Enormt glädjande besked för oss att vara tillbaka på ordinarie lista. Arbetet med att bygga ett välmående och växande bolag är väldigt spännande. Vi har alla förutsättningar för att lyckas med fungerande unika produkter och en algoritm med god och bevisad historik”, säger VD, Per Ivar Sollied, FX international AB (publ.).

För ytterligare information kontakta:

Per Ivar Sollied, VD

Tel: +46 (0) 708 14 28 28        
e-post: perivar.sollied@fxi.se

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                   
E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.