Seafire AB (publ) delårsrapport 2 2018

Svagare försäljning men större förvärv och emission genomförd

Sammanfattning april-juni

 • Total omsättning uppgick till 5,6 MSEK (7,1 MSEK) en minskning med 21%. Tillväxten i Hedén Group, 3% mot 2017, begränsades av brist på produkter på grund av utfasningen av kontrollsystemet CARAT. Followit minskade med ca 30% jämfört med motsvarande period 2017 beroende på lägre intäkter för service och abonnemang 
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till -1,5 MSEK (0,1 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,03 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick 62% (44%)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Seafire ingick avtal med ägarna till Lingua Communication Nordic AB om förvärv av bolaget.  Bolaget hade en omsättning på 32,2 MSEK med en EBIT på ca 6 MSEK under första halvåret 2018. Proforma H1 2018 ger det en omsättning på 43,6 MSEK med en EBIT på 2,8 MSEK. Linguacom förväntas utvecklas fortsatt väl under 2018. 
 • Bolaget ingår ett ramavtal om en långsiktig förvärvskreditfacilitet om 50 MSEK med Scandinavia Credit Fund I
 • Seafire genomför en företrädesemission om 2 873 106 nya aktier. Emissionen tecknades till 146% och tillför Bolaget 13,2 MSEK före emissionskostnader på 3,1 MSEK. Emissionen delregistrerades med 7,6 MSEK under kvartalet
 • Hedén Group lanserar nya kontrollsystemet YMER för fokusstyrning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Seafire övertog Lingua Communication Nordic AB den 2 juli 2018 för 17 MSEK inklusive en nettokassa på 7 MSEK med förväntade tilläggsköpeskillingar om ca 12 MSEK under 2019-2023. Linguacom konsolideras från och med 2 juli 2018
 • I juli upptogs ett lån på 12,0 MSEK i Seafire från en Scandinavian Credit Fund för att finansiera förvärvet av Linguacom. Det seniora banklånet om 4,7 MSEK i Hedén Group amorterades samtidigt i sin helhet
 • Hedén Group har erhållit förbeställningar på totalt över 1,5 MSEK på det nya kontrollsystemet YMER

VD kommentar

Seafire lämnar en händelserik period bakom sig med ett tredje förvärv genomfört, en långsiktig kreditfinansiering och en framgångsrik nyemission med teckning om 146%, på plats, samt vändning i Hedén Group till ett positivt operativt resultat.

Förvärvsarbetet har varit intensivt med flertalet pågående diskussioner under våren. Vår pipeline av potentiella affärer i segmentet 20 till 100 MSEK i omsättning är god. Med kreditfinansieringsavtalet på 50 MSEK med Scandinavian Credit Fund och genomförd nyemission ger det Seafire konkurrenskraft och goda förutsättningar att fullfölja de förvärvsdiskussioner som pågått en tid.

Under kvartalet ingicks avtal med ägarna till Lingua Communication Nordic AB, att förvärva samtliga aktier i bolaget för en upfrontbetalning på 17,0 MSEK inklusive en kassa på 7,0 MSEK samt med årliga tilläggsköpeskillingar, uppskattningsvis totalt 12 MSEK under perioden 2019-2023. Övertagandet skedde den 2 juli 2018 och finansierades med en kreditfinansiering om 12,0 MSEK och genomförd nyemission på 13,2 MSEK.

Linguacom är verksamt inom tolktjänster och översättning. Bolaget etablerades 2011 och har vuxit sedan dess till att nå 47,4 MSEK med en EBIT på 4,6 MSEK 2017. Utvecklingen under 2018 har fortsatt varit god med en tillväxt på 40% under första halvåret 2018 till 32,2 MSEK, jämfört med samma period 2017 (23,2 MSEK), och en EBIT på 6,0 MSEK mot 2,6 MSEK H1 2017. Efterfrågan ser fortsatt god ut för innevarande år. Arbetet inleds nu med att implementera affärsplanen med digitalisering och breddning av kundbas och utbud av tjänster.

Hedén Group växte med 3% under kvartalet mot 2017 trots brist på produkter på grund av utfasningen av kontrollsystemet CARAT och lanseringen av nya systemet YMER. Bolaget sålde de sista CARAT systemen i maj och påbörjar leveranserna av YMER i augusti. Lanseringen av YMER har hittills gått över förväntan med förbeställningar på över 1,5 MSEK. Under hösten börjar leveranserna av de nya motorerna LM30 och CM55 vilket kommer bidra till en god utveckling. Resultatmässigt så vände Hedén Group till vinst på EBITDA nivå och med positiva utsikter för resterande del av 2018. Av marknaderna ser bolaget en fortsatt stark efterfrågan i Asien och Japan och viss återhämtning från Europa och USA.

Followit Sweden har haft en god orderingång under 2018 men har inte levererat de förväntade resultaten. Omsättnings- och resultatavvikelsen jämfört med 2017 härrör framför allt från signifikant lägre intäkter för abonnemang och service. Antalet sålda halsband för Wildlife är under första halvåret 2018 högre än för samma period 2017 men till en något lägre snittintäkt per halsband på grund av större enskilda ordrar med lägre pris per halsband än under 2017. Arbetet med nästa generations produkter för Wildlife, Tellus 3.0, påbörjas under hösten. Uppbyggnaden av Tracking & Security segmentet fortsätter. Första produktversionen för jakt och stöldskydd är klar och har börjat levereras. Organisationen har förstärkts med en sälj- och marknadsföringsansvarig som börjar sin tjänst i september. Utvecklingen av fler versioner mot olika affärssegment pågår.  

Med förvärvet av Linguacom och den erhållna kreditfinansieringen ser vi goda förutsättningar att nå en kassaflödespositiv Koncern samt genomföra ett antal av de förvärvsobjekt Seafire har i pipeline.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com, tel. +46 76 175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018, kl. 08:30.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar lönsamma mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.