Bublar Group AB (publ) genomför en riktad emission som tillför Bolaget ca 20 MSEK

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämma den 24 maj 2018 har Bublars styrelse igår beslutat om en riktad kontant nyemission om 6 700 000 aktier till en grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 3,00 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av ett fåtal kvalificerade investerare varav Handelsbanken Fonder, Åhlén-stiftelsen och IKC Fonder är de största med 7,5 MSEK, 5 MSEK och 4 MSEK vardera. Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras 20,1 miljoner kronor före transaktionskostnader. Priset per aktie är 3,00 kronor och ligger inom spannet för aktiekursen vid handeln under gårdagens aktiekurs. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 31 965 445 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till 913 135 SEK vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 21 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för att säkerställa marknadsföringsresurser inför lanseringen av spelet Glowing Gloves i september samt säkerställa det bedömda finansieringsbehovet fram till dess att Bolagets produkter genererar tillräckliga intäkter i marknaden och kan täcka löpande kostnader. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Granqvist (VD) eller Anders Lindell (CFO), Bublar Group AB (publ)

Tel: 073 331 17 76, respektive 070 841 83 14

E-post: magnus.granqvist@bublar.com alternativt anders.lindell@bublar.com

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och applikationer som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten Augmented Reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med varandra.

 Bublars aktie är listad på NGM Nordic MTF med G&W Fondkommission som Bolagets Mentor.

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08:15 den 21 augusti 2018.

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm. Telefon: 08-559 251 20

Hemsida: www.bublar.com, E-post: investorrelations@bublar.com