BUBLAR GROUP AB (publ) GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION AVSEENDE FÖRVÄRVET AV VOBLING AB

I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 24 maj 2018 har Bublars styrelse, vilket omnämnts i bolagets pressrelease tidigare idag, fattat beslut om en apportemission om 6 518 193 aktier som dellikvid vid förvärvet av Vobling AB. För att finansiera kontantdelen av köpeskillingen har Bublars styrelse nu även fattat beslut om en riktad kontant nyemission om 1 567 398 aktier till ett fåtal kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 6,38 kronor per aktie.

Nyemissionen har tecknats av bl a Sensor Fonder, Handelsbanken Fonder, IKC Fonder och Per Anders Wärn varav Sensor Fonder är den största med ca 3,5 mkr. Wärn har under 10 år varit verksam i ledningen för Gartner, Connecticut, USA, världens ledande företag inom Research & Advisory och ansvarat för Gartners globala konsultverksamhet.

Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras ca 10 mkr före transaktionskostnader. Teckningskursen är 6,38 kronor och ligger inom spannet för aktiekursen vid dagens handel och motsvarar därtill dagens volymvägda genomsnittskurs. Transaktionen har genomförts genom ett book-building-förfarande arrangerat av G&W Fondkommission och bedöms ha skett på marknadsmässiga villkor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 40 051 036 och aktiekapitalet kommer att ha ökat till 1 144 110 kr vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 20 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen och även inklusive den apportemission om 6 518 193 aktier som Bolaget beslutade om tidigare idag med anledning av förvärvet av Vobling AB. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF efter betalning och registrering.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka och diversifiera aktieägarbasen samt att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kontantdelen av förvärvslikviden. Detta för att snabbt och effektivt säkerställa förvärvet av Vobling AB utan att urholka bolagets operationella likviditet. G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen. Setterwalls Advokatbyrå och Advokatfirman Carthiel har agerat legala rådgivare.

För ytterligare information kontakta:

Anders Lindell, CFO Bublar Group AB (publ)

Tel: 070-841 83 14

E-post: anders.lindell@bublar.com

Magnus Granqvist, VD Bublar Group AB (publ)

Tel: 0733-311 776

E-post: magnus.granqvist@bublar.com

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 22.10 CET.

OM BUBLAR GROUP

Bublar skapar framtidens mobilupplevelser, spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med varandra.

Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

KONTAKT

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20
Hemsida: www.bublar.com
För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD eller Anders Lindell, CFO, investorrelations@bublar.com