ABAS Protect AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

ABAS Protect AB (”Bolaget” eller ”ABAS”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet.

ABAS Protect, som grundades 1953, är ett svenskt industribolag som utvecklar, tillverkar och säljer kompletta områdesskydd i form av stängsel och grindar för såväl hem och skolor som funktionella industrigrindar i olika skyddsklasser och med varierande beständighet. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo. Verksamheten har sina rötter i en stängselfabrik som etablerades i Tranemo 1925 och som sedan flyttades till Ambjörnarp 1937 där den fortfarande finns kvar. Bolagets ambition är att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling för att bidra till en ökad säkerhet och en bättre möjlighet att styra och kontrollera trafik samt tillgänglighet till det aktuella området.

Emissionslikviden från förestående erbjudande avser att finansiera expansionskapital för att kunna möta den ökande efterfrågan Bolaget ser på sina produkter i Sverige, men även för att kunna expandera till nya marknader i Norden och Mellaneuropa med ytterligare säljorganisation. Emissionslikviden kommer därför bland annat att finansiera investeringar i de båda maskinparkerna i Ambjörnarp och Polen, utbyggnad av anläggningen i Ambjörnarp och kostnader för etablering av en säljorganisation i Polen.

Tomas Karlsson, VD för ABAS Protect AB, kommenterar

”De senaste årens utveckling har varit väldigt positiv, att nu gå vidare till att bli ett noterat bolag är en väldig sporre som ställer krav på oss som bolag vilket jag och övriga i ledningen ska göra det yttersta för att tillgodose. Vi ser en stark tillväxt i ABAS Protect och marknaden utvecklas väldigt positivt för oss. Det finns ett allt större behov av att hägna in sina fastigheter och skydda sina tillhörigheter och ABAS har produkter av hög kvalitet som skapar trygghet, vilket kunderna efterfrågar.”

Erbjudandet
Total emission omfattar maximalt 1 000 000 units där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Teckningskursen är 12,50 SEK per unit. Om samtliga units i Erbjudandet tecknas kommer Bolaget att tillföras en bruttolikvid om cirka 12,5 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader om ca 1,3 MSEK. Erbjudandet innefattar även teckningsåtagande om cirka 5,40 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 43,2 procent av Erbjudandet. Minsta teckningspost är 500 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 28 september 2022 till och med den 18 oktober 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att under perioden 13 november 2023 – 24 november 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med 16 oktober 2023 till och med 27 oktober 2023.

ABAS värdering uppgår till cirka 70 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market
ABAS Protect AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och TO 1 beräknas till den 1 november 2022.

Information om aktien
Kortnamn: ABAS
ISIN: SE0018588659
Beräknad f
örsta dag för handel: 1 november 2022

Information om TO 1
Kortnamn: ABAS TO 1
ISIN: SE0018689812

Beräknad första dag för handel: 1 november 2022

Bolagets investeringsmemorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listings, Spotlight Stock Market

+46 70 589 80 07

listings@spotlightstockmarket.com