Absolicon offentliggör utfall i företrädesemission

Absolicon Solar Collector AB (”Bolaget” eller ”Absolicon”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units om cirka 45,9 MSEK som beslutades av styrelsen den 3 november 2023 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 57,4 procent, vilket innebär att cirka 4,5 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Företrädesemissionen tecknas således till totalt 62 procent, vilket tillför Bolaget initialt cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ABSOLICON SOLAR COLLECTOR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 29 november 2023 var registrerad som aktieägare i Absolicon erhöll en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Femton (15) uniträtter berättigade till teckning av tolv (12) nyemitterade B-aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO 1B och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2B (”unit”) till en teckningskurs om 180,00 SEK per unit, motsvarande 15,00 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt).

Slutligt utfall 

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 15 december 2023. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,3 MSEK, motsvarande totalt 57,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 49,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 7,6 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att emissionsgaranter tilldelas cirka 4,5 procent av Företrädesemissionens totala volym. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget därmed initialt cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 6,1 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för marknadsföring, garantiåtaganden och ersättning till finansiell och legal rådgivare. Emissionsgaranter har enligt garantiavtalen rätt att välja om garantiersättningen ska erläggas kontant eller genom nyemitterade units i Absolicon så som tidigare kommunicerats av Bolaget.

"Jag vill tacka samtliga aktieägare för ett stort engagemang i Absolicons vision. I ett utmanade marknadsklimat har befintliga och nya aktieägare tecknat närmare 58 procent av erbjudandet, vilket jag bedömer som ett starkt utfall och ett bevis att våra aktieägare har ett starkt förtroende för vår fortsatta resa. Utfallet innebär även att våra emissionsgaranter tilldelas units för cirka 2 MSEK, en förutsättning jag bedömer kan leda till en ökad efterfrågan på Absolicons aktie. Genom företrädesemissionen, en försäljningsorienterad och kostnadseffektiv organisation samt en världsledande teknik ser jag på framtiden med stor optimism med fullt fokus att nå våra försäljningsmål om 10 respektive 100 sålda produktionslinor till 2026 och 2033.” – VD Joakim Byström

Tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 30 november 2023. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller tolv (12) B-aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO 1B och två (2) teckningsoptioner av serie TO 2B. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 1, 2024 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner att ske.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Absolicon att öka med 1 894 932,00 SEK genom utgivande av 1 894 932 B-aktier. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå 5 718 190,00 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 5 718 190 aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner av serie TO 1B

Genom Företrädesemissionen emitteras även 315 822 teckningsoptioner av serie TO 1B, vilka berättigar till teckning av 315 822 B-aktier i Bolaget. Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1B kommer att löpa från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024, dock inte till en teckningskurs högre än 30,00 SEK per B-aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 1B kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 315 822,0 SEK och antalet aktier med 315 822 B-aktier. Bolaget kan därmed komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,5 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna av serie TO 1B avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner av serie TO 2B

Genom Företrädesemissionen emitteras även 315 822 teckningsoptioner av serie TO 2B, vilka berättigar till teckning av 315 822 B-aktier i Bolaget. Nyttjandeperioden för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2B kommer att löpa från och med den 30 november 2026 till och med den 15 december 2026. Teckningskursen för nya B-aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 60,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO 2B kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 315 822,0 SEK och antalet aktier med 315 822 B-aktier. Bolaget kan därmed komma att tillföras ytterligare högst cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna av serie TO 2B avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Absolicon i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.  Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Absolicon. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt prospektförordningens (2017/1129) mening.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”ska”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-20 14:42 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: CEO@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Absolicon är idag ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen. Absolicon är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av koncentrerande solfångare samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna. https://www.absolicon.com/