Acrinova förvärvar två fastigheter i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde, Verkstaden 10 och Valfisken Större 24. Båda fastigheterna ligger i Trelleborg. Acrinova förvärvar Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 av LGK Invest AB (”LGK Invest”), tillträde för respektive fastighet planeras i oktober 2020. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 21,5 MSEK, varav cirka 2,5 MSEK finansieras genom en riktad emission på totalt 104 167 aktier i Acrinova till LGK Invest till en kurs om 24 SEK per aktie, resterande 19 MSEK betalas från Acrinovas egna kassa samt med banklån.

Verkstaden 10 är en idag fullt uthyrd industrifastighet med en tomtareal om 15 000 kvm och en total uthyrningsbar yta om 4 000 kvm. Dessutom finns en outnyttjad byggrätt om cirka 3 500 kvm. Verkstaden 10 ligger i ett strategiskt läge i närheten av en av Acrinovas andra fastigheter. Acrinova förvärvar Verkstaden 10 av LGK Invest och tillträde planeras i oktober 2020.

Valfisken Större 24 är en fullt uthyrd hyresfastighet om 260 kvm i de mest centrala delarna av Trelleborg. Fastigheten är om- och tillbyggd 1993 och består av tre kommersiella lokaler och en lägenhet. Outnyttjad byggrätt tillåter ytterligare utveckling av en lägenhet om 72 kvm i fristående byggnad på innergården. Total tomtareal omfattar 293 kvm. Acrinova förvärvar Valfisken Större 24 av LGK Invest och tillträde planeras i oktober 2020.

Om finansiering av fastigheterna 
Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till sammanlagt 21,5 MSEK, varav cirka 2,5 MSEK kommer att finansieras genom en riktad emission på totalt 104 167 aktier i Acrinova till LGK Invest AB, till en kurs om 24 SEK per aktie. Detta innebär en utspädning om cirka 0,5% för befintliga aktieägare i Acrinova. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar väl in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande del finansieras dels med likvida medel från Acrinovas egna kassa, dels med banklån.

”Att vi nu hittat två fastigheter som ligger i Trelleborg innebär att vi ytterligare stärker vår position i staden. Fastigheterna som vi nu förvärvar är helt uthyrda och ytterligare utvecklingspotential finns framförallt i form av en outnyttjad byggrätt om cirka 3 500 kvadratmeter på Verkstaden 10” säger Acrinovas VD Ulf Wallén. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020.