Acrinova publicerar bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Den 2 december 2019 godkände Nasdaq Stockholm AB Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) för upptagande till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget publicerar idag en bolagsbeskrivning i enlighet med regelverket för Nasdaq First North Premier Growth Market.

Bolagsbeskrivning tillgänglig
Acrinovas bolagsbeskrivning finns tillgänglig som bifogad fil till detta pressmeddelande samt via följande länk: https://www.acrinova.se/Bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion. Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat, men är inte begränsat till, information om bolagets verksamhet, marknad, finansiella ställning, risker och information om styrelse, ledning samt bolagsstyrning.

Certified Advisor
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Telefon: +46 11-32 30 732
www.skmg.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.