Transiro Int. AB genomför företrädesemission om ca 12,5 miljoner kronor

Stockholm 2019-12-05

Styrelsen i Transiro Int. AB har beslutat att använda delar av det mandat som gavs på den extra bolagsstämman den 21 november 2019.  

I och med förvärvet av Wifog Sverige AB har bolaget arbetat fram en ny affärsplan, se uppdatering från VD från 2019-12-05. För att stärka balansräkningen och slutföra förvärvet av Sindas Informationssystem AB genomför därför bolaget en företrädesemission som tillför bolaget ca 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen planeras att bli fullt säkerställd av teckningsförbindelser och garantier och beräknas genomföras under januari månad. Villkoren för företrädesemissionen kommer att vara 156 930 462 aktier till 0,08 kr. Vid fullt utnyttjad teckning kommer Transiro Int. AB ha 235 395 693 aktier.

Villkor för nyemissionen (sammandrag)

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller ​2 teckningsrätter. ​En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,08 kr. Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 156 930 462. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om cirka 66% för de befintliga aktieägare som väljer att inte deltaga i företrädesemissionen. Aktiekapitalet kan högst ökas med ​7 846 523 ​kr.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

Tidsplan

  Offentliggörande av emissionsbeslut: 5 december 2019
  Sista dag för handel inklusive rätt att delta: 3 januari 2020
  Första dag för handel exklusive rätt att delta: 7 januari 2020
  Avstämningsdag: 8 januari 2020
●  IM offentliggörs: 9 januari 2020

  Teckningsperiod: 10 januari – 22 januari 2020
●  Handel med TR: 10 januari 2020 – 22 januari 2020
●  Handel med BTA:​ ​Från 10 januari 2020 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
●  Utfallet offentliggörs: 29 januari 2020
●  Likviddag (teckning utan företräde) preliminärt omkring 4 februari 2020

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 0,08 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 12 554 436,96 SEK

Antal aktier i erbjudandet: 156 930 462 aktier

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 10 januari 2020 till och med den 22 januari 2020.

Antal aktier innan emissionen uppgår till 78 465 231 stycken och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 235 395 693 stycken.

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Transiro Int. AB att tillföras cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandumet senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB Valhallavägen 124,
114 41 Stockholm
Tel: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
info@hagberganeborn.se

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro – Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 5 december 2019, kl. 09:30 CET.