#19-127 Företrädesemission i Transiro Int. AB

Styrelsen i Transiro Int. AB (Publ) (”Bolaget) har den 5 december 2019 beslutat, med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 november, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 januari 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 januari 2020. Avstämningsdag är den 8 januari 2020.

Aktieägare i Bolaget erhåller två (2) teckningsrätter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,08 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 10 januari till och med den 24 januari 2020. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 10 januari 2020 till och med den 22 januari 2020. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 10 januari 2020 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 3 januari 2020.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Transiro Int. TR
Kortnamn: TIRO TR
ISIN-kod: SE0013647229
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD
Första dag för handel: 2020-01-10
Sista dag för handel: 2020-01-22
Instrument-ID: 5QVL
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 156 930 462
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Transiro Int. BT
Kortnamn: TIRO BT
ISIN-kod: SE0013647237
CFI-kod: ESNUFR
FISN-kod: TRANSIRO/SH
Första dag för handel: 2020-01-10
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 5QVM
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.