AcuCorts företrädesemission tecknad till 102 procent

AcuCorts (Spotlight Stock Market: ACUC) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 101,7 procent och AcuCort tillförs cirka 41,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar bolagets kommersialisering av ISICORT®. 

Teckningstiden i AcuCorts nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 20 september 2019. Totalt tecknades emissionen till 101,7 procent varav, 85,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 16,4 procent utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen var garanterad till 85,0 procent, varför ingen tilldelning skedde till garanter. Teckningskursen i företrädesemissionen var 4,20 SEK per aktie. Genom företrädesemissionen tillförs AcuCort 41,2 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 4,1 MSEK. Emissionslikviden finansierar bolagets kommersialisering av ISICORT®. 

”Vi är mycket nöjda att emissionen har fulltecknats och jag kan konstatera att det råder ett fortsatt stort intresse för AcuCort och vår läkemedelskandidat ISICORT®. Vi är glada att våra aktieägare ser potentialen i AcuCort och välkomnar också nya aktieägare. Emissionen ger oss nu möjlighet att ta steget från utvecklingsbolag till att driva kommersiell verksamhet.” kommenterar Mats Lindfors, VD för AcuCort.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i AcuCort att öka med 9 798 266,00 SEK till 19 596 532,00 SEK. Antalet aktier kommat att öka med 9 798 266 till 19 596 532 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet ACUC BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i prospektet som offentliggjordes den 5 september 2019. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till AcuCort i samband med Företrädesemissionen. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

Denna information är sådan som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 

För ytterligare information

Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT®  kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market.Besök gärnawww.acucort.se.