AcuCort erhåller full finansiering från optionslösen

AcuCort AB (”AcuCort” eller “Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1. Optionslösen har tecknats till cirka 7,8 MSEK via utnyttjande av 19 599 183 teckningsoptioner från optionsinnehavare bland allmänheten, utöver de tidigare kommunicerade teckningarna om 4 707 176 teckningsoptioner från styrelse, ledning och Life Science Invest Fund 1 ApS (”LSIF”). Det innebär att cirka 4,4 MSEK motsvarande 31 procent av antalet utestående teckningsoptioner tilldelas garanterna genom en riktad nyemission av aktier till samma villkor som optionslösen. Styrelsen avser därför, i enlighet med tidigare kommunicerade ingångna garantiavtal, omgående besluta om en riktad nyemission till garantikonsortiet, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna samt efterföljande riktad nyemission till garantikonsortiet tillförs AcuCort således cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ACUCORT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 1 pågick under perioden från och med den 6 mars 2024 till och med den 20 mars 2024. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 uppgick till 0,40 SEK.

Garantikonsortiet leddes av den långsiktiga och sektorkunniga Life Science Invest Fund 1 ApS och bestod i övrigt av ett antal professionella investerare, bland annat Jinderman & Partners AB, Tellus Equity Partners AB och UBB Consulting AB.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns på Bolagets hemsida, www.acucort.se.

Interimsaktier

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring vecka 14, 2024.

Utbokning av aktier till garantikonsortiet sker när registrering vid Bolagsverket av den riktade nyemissionen skett.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i AcuCort med 24 306 359 aktier, från 84 014 666 till 108 321 025 aktier. Aktiekapitalet ökar med 9 236 416,42 SEK, från 31 925 573,08 SEK till 41 161 989,50 SEK.

Genom den riktade nyemissionen till emissionsgaranterna ökar antalet aktier med ytterligare 10 849 025 aktier, från 108 321 025 till 119 170 050 aktier. Aktiekapitalet ökar med ytterligare 4 122 629,50 SEK, från 41 161 989,50 SEK till 45 284 619 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner av serie TO 1, uppgår utspädningen till cirka 29,5 procent.

– Vi tackar alla optionsinnehavare som nyttjade sina teckningsoptioner för ett fortsatt starkt förtroende för AcuCort och vår strategi. Emissionslikviden möjliggör ett fortsatt intensivt arbete med marknadslanseringen, säger AcuCorts VD Jonas Jönmark.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och HWF Advokater AB legal rådgivare till AcuCort i samband med optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med optionslösen.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Telefon: + 46 (0) 840 89 33 50
E-post: info@hagberganeborn.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jönmark, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 703 65 54 00
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2024 klockan 15.40 CET.

Om AcuCort AB (publ)

AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit® är godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.