ALM Equity AB (publ) genomför nyemissioner av stam- och preferensaktier

ALM Equity AB (publ) genomför en riktad nyemission av 50 350 preferensaktier och en riktad nyemission av 422 272 stamaktier som betalning för förvärv av Järntorget Byggintressenter AB samt tillförs 58 113 780 kronor genom en riktad nyemission av 509 770 preferensaktier till vissa på förhand vidtalade investerare

I samband med tillträde av Järntorget Byggintressenter AB har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 juni 2021, idag beslutat om en riktad nyemission av 50 350 preferensaktier i Bolaget och om en riktad nyemission av 422 272 stamaktier i Bolaget. Teckningskursen för preferensaktierna uppgår till 114 kronor och teckningskursen för stamaktierna uppgår 726,598 kronor. Betalning sker genom kvittning av fordringar.

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 21 juni 2021, idag beslutat om en riktad nyemission om 509 770 preferensaktier till vissa investerare. Teckningskursen uppgår till 114 kronor. Betalning av teckningslikviden om totalt 58 113 780 kronor sker kontant.

Samtliga emitterade aktier har tilldelats.

Genom nyemissionerna ökar antalet utestående aktier med 982 392 aktier, från 23 871 252 aktier, till totalt 24 853 644, varav 14 223 772 preferensaktier och 10 629 872 stamaktier. Bolagets aktiekapital ökar med 9 823 920 kronor från 238 712 520 kronor till 248 536 440 kronor.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

 

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se