Ändring av antalet aktier och röster i Oscar Properties

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) har genomfört av årsstämman beslutad fondemission med utgivning av 571 269 preferensaktier. Det totala antalet aktier i Bolaget har därför ökat med 571 269 aktier och det totala antalet röster i Bolaget har ökat med 57 126,9 röster. Aktiekapitalet har ökat med 1 142 538 kronor. 

Per den 31 maj 2018 uppgår det totala antalet aktier i Oscar Properties till 31 025 859 aktier, varav 28 563 496 utgör stamaktier, 2 054 435 utgör preferensaktier och 407 928 utgör preferensaktier av serie B. Per samma datum uppgår antalet röster i Oscar Properties till 28 809 732,3, varav stamaktierna motsvarar 28 563 496 röster, preferensaktierna 205 443,5 röster och preferensaktierna av serie B 40 792,8 röster. Aktiekapitalet uppgår per samma datum till 62 051 718 kronor. 

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd Oscar Properties, 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 17:31 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgår till 4 250 bostäder, varav 1 114 bostäder är under pågående produktion. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.